Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pokročilá bioinformatika

PBI Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

V přednáškách se studenti seznámí zejména s oblastmi, kde je možné využívat různorodá molekulární a bioinformatická data. Prostudují možnosti integrace takových dat s cílem řešit konkrétní problémy či vytvářet konkrétní výpočetní nástroje. Učivo bude doplněno příklady z nejnovější vědecké literatury. Na cvičeních budou studenti pracovat na tvorbě vzájemně kompatibilních modulů, jejichž integrací vznikne obecný nástroj (např. pro funkční anotaci, předpověď struktury, vizualizaci fyzikálně-chemických vlastností molekul a pod.).

Garant předmětu

Lexa Matej, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

20 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 6 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 29 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Lexa Matej, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)

Cvičící

Lexa Matej, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Seznámení s novými a méně standardními algoritmy, zdokonalení schopnosti navrhnout a implementovat bioinformatický algoritmus.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Hlubší pochopení úlohy počítačů v analýze a prezentaci biologických údajů.

Cíle předmětu

Navázat na předmět BFI - Bioinformatika. Seznámit studenty s vybranými, rychle se rozvíjejícími, či jinak zajímavými oblastmi bioinformatiky, vytvořit prostor pro vytvoření bioinformatického nástroje využívajícího probrané principy.

Literatura studijní

 • Jones N.C., Pevzner P.: An introduction to algorithms in bioinformatics. MIT Press, 2004, ISBN 978-0262101066

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod, přehled problematiky
 2. Různorodost molekulárních a odvozených dat
 3. Genomy a vybrané způsoby analýzy genomových dat
 4. UniProt a vybrané způsoby analýzy proteinových sekvenčních dat
 5. Statisticko-informační a lingvistický pohled na bioinformatická data
 6. Implementace algoritmů pro analýzu biologických sekvencí
 7. PDB a vybrané způsoby analýzy strukturních dat
 8. Gene Ontology a vybrané způsoby analýzy funkčních dat
 9. Integrace dat z více zdrojů v genomice a proteomice
 10. Nástroje a knihovny pro vývoj softwaru (Biopython)
 11. Nástroje a knihovny pro vizualizaci (PyMol)
 12. Bioinformatika a nanotechnologie: Mol. výpočty, sekvenace hybridizací
 13. Další aktuální trendy

Osnova ostatní - projekty, práce

Návrh a vytvoření integrovaného výpočetního nástroje pro bioinformatiku a jeho demonstrace formou mini-konference.

Průběžná kontrola studia

Projekt, úkoly z počítačového cvičení.

Podmínky zápočtu

Nejsou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru