Detail předmětu

Semestrální projekt

SEP Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů ústavu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

39 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z oboru informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.

Literatura studijní

Literatura referenční

  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7

Osnova numerických cvičení

Semináře k řešeným projektům.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru).

Podmínky zápočtu

Obhájení řešení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Nahoru