Detail předmětu

Strategické řízení informačních systémů

SRI Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Řízení informačních systémů, služeb, procesů a zdrojů. Řešení strategické otázek a úlohy rozvoje informatiky jako zdroje konkurenceschopnosti firmy v informační společnosti. Analýza možností využití informačních a komunikačních technologií vzhledem k odpovídajícím ekonomickým i neekonomickým přínosům. Stěžejní témata se pohybují především na úrovni strategického řízení informatiky ve vztahu k podnikovému řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 4 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Zámečníková Eva, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Porozumění roli a funkci IS v návaznosti na business cíle, pochopení vzájemných vazeb mezi různými typy strategií firmy (business, informační, řízení znalostí, IT).
 • Rozvoj vědomostí, znalostí a zkušeností v IS/IT oblasti s důrazem na možnosti využívání nejnovějších poznatků a praxe v business sféře.
 • Seznámení se s možnostmi popisu IS z různých aspektů a pohledů (SOA, MDA atp.).
 • Porozumění bezpečnostním otázkám v IS/IT sféře, zejména různým variantám a způsobům ochrany jak vlastního IS, tak veškerých informací v něm uloženým.
 • Znalost modelovacích technik aplikovatelných na popis business procesů a služeb.
 • Znalost metodik a metodologií vývoje IS s ohledem na aktuální potřeby business sféry.
 • Pochopení podstaty systémového myšlení a systémové integrace, schopnost jejich aplikace v praxi.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zjednodušit orientaci a využívání moderních principů řízení podnikové informatiky s důrazem na plánování rozvoje a řízení informatických služeb. Hlavní důraz je kladen na  rozvoj technických, obchodních a řídících schopností, umožňujících navrhování efektivních a bezpečných informačních systémů k podpoře business aktivit, procesů a služeb ve všech jejich vnitřních i vnějších souvislostech, a to za účelem splnění potřeb a dosažení očekávaných obchodních přínosů anebo získání konkurenční výhody.

Literatura studijní

 • Voříšek, Jiří. Systémová integrace a strategické řízení informačních systémů. Management   Press, 2005.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. 80-247-0620-2
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, 2000.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, J. - BRUCKNER, T. Outsourcing informačních systémů. 1998. 80-86119-07-6
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.        

Literatura referenční

 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.

Osnova přednášek

 1. Úvod do problematiky strategického řízení IS/ICT a business modelování
 2. Management procesů
 3. Business Process Reengineering 
 4. Metody, techniky a standardy modelování business procesů 
 5. Architektury IS/ICT
 6. IT Governence, Information policy and Govern, Service Management  - I.
 7. IT Governence, Information policy and Govern, Service Management - II.
 8. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT (in-house, outsourcing, ASP) - I.
 9. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT - II.
 10. Efektivnost IS/ICT (metriky výkonů, nákladů a přínosů IS/ICT)
 11. IS/IT bezpečnost - základní koncepty, bezpečnost v kontextu strategického řízení
 12. IS/IT bezpečnost - zabezpečení obchodních informací, bezpečnostní politika a   opatření, organizace bezpečnosti, právní aspekty IS a související otázky - II.
 13. Systémové myšlení a systémová integrace

Průběžná kontrola studia

Projekt (20 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (60 bodů)

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno vypracováním projektu (získání alespoň 5ti bodů) a ziskem minimálně 20 bodů za všechny bodované aktivity v průběhu semestru (projekt, půlsemestrální zkouška).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru