Detail předmětu

Manažerská ekonomika

MEK Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, účetnictví. Předmět poskytuje teoretické a praktické znalosti z manažerské ekonomiky. Předmět je zaměřen na charakteristiku základních podnikových činností, majetková a kapitálová struktura podniku, problematika oceňování majetku a podniku, výnosy, náklady v manažerském pojetí, podnikové činnosti (výrobní činnost, nákup a prodej, finanční činnost, investiční činnost), podvojné účetnictví, nákladové a manžerské účetnictví, rozpočetnictví, audit, controlling, personální práce jde především o hledisko rozhodování. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 cvičení, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Ústav managementu (UM FP VUT)

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Předmět Manažerská ekonomika umožňuje získat studentům znalosti z oblasti manažerské ekonomiky. K rozhodování je nutná znalost jak ekonomické teorie, tak i různých matematických a jiných metod a postupů. Znalosti z manažerské ekonomiky by měly být aplikovány do podnikatelských a řídících rozhodnutí.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti manažerské ekonomiky jako je reprodukční proces podiku, jednotlivé podnikové činnosti a jejich vzájemné vztahy. Současně navazuje na znalosti z řady předmětů zaměřené na mikroekonomii, podnikový mangement,podnikové finance, ap.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základních ekonomických pojmů z oblasti mikroekonomie, matematiky, podnikového managementu, marketingu, řízení výroby,účetnictví, matematicko-statické metody.

Literatura referenční

 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 3.vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o,2003. 466s. ISBN 80- 247 - 0515-X.
 • WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. s.748, ISBN 80-7179-014-1.

Osnova přednášek

 1. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu. Manažerská ekonomika - výklad základních pojmů. Cíle podniku a jeho funkce.
 2. Majetková struktura podniku a hodnota kapitálu. Rozvaha.
 3. Oceňování majetku.Základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých složek majetku - DHM, DNM, FM, zásoby,krátkodobý finanční majetek, pohledávky, závazky, kapitál.
 4. Ekonomické řízení podniku. Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost, pojetí nákladů. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření.
 5. Řízení nákladů, kalkulace, kalkulační systém, tvorba cen.
 6. Výrobní činnost podniku. Zásobování. Nákup.
 7. Rozpočetnictví. Rozpočty CF, výkaz zisku a ztráty, rozpočtová rozvaha. Rozpočty režijních nákladů.
 8. Manažerské rozhodování krátkodobé - CVP, citlivosti , bezpečnostní marže
 9. Finanční činnost podniku. Metody analýzy výkonnosti podniku. Analýza rentability, finanční stability.
 10. Financování investic. Úvěr, leasing.
 11. Investiční činnost podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic, investiční rozhodování.
 12. Personální práce. Mzdový systém.
 13. Podvojné účetnictví. Rozbory, controlling, audit. Shrnutí.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách a cvičeních.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).
Řešení případové studie.
Příprava na závěrečnou zkoušku.
Zkouška písemná, popř.ústní

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru