Detail předmětu

Zpracování přirozeného jazyka

ZPJ Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít

Východiska počítačového zpracování přirozeného jazyka, jazyková data v korpusech, roviny: fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, pragmatika, klasické a formální gramatiky: reprezentace morfologických a syntaktických struktur, reprezentace významu, bezkontextové gramatiky a jejich kontextová rozšíření, gramatiky DCG (Definite Clause Grammars), algoritmus CKY (Cocke-Kasami-Younger), chart-parsing, problém víceznačnosti, počítačové slovníky: reprezentace znalostí o lexikálních jednotkách, typy slovníků, lexikální sémantika, reprezentace významu věty, princip kompozicionality: skládání významů, sémantické klasifikace: valenční rámce, predikáty, ontologie, transparentní intenzionální logika a její aplikace na analýzu významů vět přirozeného jazyka, pragmatika: sémantická a pragmatická povaha jmenných skupin, struktura promluvy, deiktické výrazy, kontexty, porozumění jazyku: význam, inference a reprezentace znalostí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se v rámci předmětu seznámí s problematikou počítačového zpracování přirozeného jazyka a naučí se aplikovat základní algoritmy a metody v této oblasti. Porozumí algoritmickému popisu jednotlivých jazykových rovin: morfologické, syntaktické, sémantické a pragmatické a práci se zdroji jazykových dat - korpusy. Pochopí rovněž základní principy reprezentace znalostí, inference a vztahů k umělé inteligenci.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů.

Cíle předmětu

Porozumět počítačovému zpracování přirozeného jazyka a naučit se aplikovat základní algoritmy a metody v této oblasti. Seznámit se s algoritmickým popisem jednotlivých jazykových rovin: morfologické, syntaktické, sémantické a pragmatické a se zdroji jazykových dat - korpusy. Pochopit základní principy reprezentace znalostí, inference a vztahů k umělé inteligenci. Na každé rovině se vždy seznámit s teoretickými východisky, ale i používaným algoritmickým popisem a nástroji. Seznámit se s možnostmi kombinace těchto nástrojů do složitějších systémů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++ nebo v některém skriptovacím jazyce (Perl, Python, Ruby)

Literatura studijní

 • Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P., Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, sv. I., Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum, 2002, ISBN 8024604701.
 • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (4), ACADEMIA Praha, 2003, ISBN 80-200-1044-0.

Literatura referenční

 • Allen, J., Natural language understanding. 2nd ed. Redwood City : Benjamin/Cummings Publishing Company, 1995. ISBN 0-8053-0334-0.
 • Manning, C. D., Schütze, H., Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999, ISBN 0-262-13360-1.

Osnova přednášek

 1. Úvod, historie oboru, aplikace a obory zpracování přirozeného jazyka
 2. Jak si postavit vyhledávač typu Google, kategorizace textů, podobnost dokumentů
 3. Morfologická analýza na počítači, flektivní a derivativní morfologie, struktura trie pro uložení slovníku
 4. Syntaktická analýza přirozeného jazyka, složkový a závislostní přístup, příznakové struktury, formáty specifikace gramatik
 5. Formalismy pro zápis gramatik, kategoriální gramatiky, systémy LFG, HPSG, LTAG
 6. Metody syntaktické analýzy, algoritmus CKY, chart-parsing
 7. Korpusová lingvistika, stromové korpusy, metoda TBL
 8. Pravděpodobnostní syntaktická analýza, automatické zarovnávání textů, strojový překlad
 9. Lexikální sémantika, slovníky vs. encyklopedie, princip kompozicionality
 10. Transparentní intenzionální logika pro popis významu promluv
 11. Pragmatika, kontextové vazby významu, dynamická sémantika
 12. Reprezentace znalostí, sémantika možných světů, inference
 13. Technologie sémantického webu, ontologie, OWL

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Individuálně zadávané projekty

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - až 10 bodů
 • Individuální projekt - až 39 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - až 51 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, individuální projekt a písemnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín, závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Podmínky zápočtu

 • Zpracování individuálního projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru