Detail předmětu

Projektový manažer

PMA Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá třemi oblastmi kompetencí podle standardu IPMA. Technické kompetence: Úspěšnost řízení projektu. Zainteresované strany. Požadavky a cíle projektu. Rizika a příležitosti. Kvalita projektu. Organizace projektu. Týmová práce. Řešení problémů. Struktury v projektu. Rozsah a dodávané výstupy projektu. Čas a fáze projektu. Zdroje pro projekt. Náklady a financování. Obstarávání a smluvní vztahy. Změny v projektu. Kontrola, řízení a podávání zpráv. Informace a dokumentace. Komunikace v projektu. Zahájení projektu. Ukončení projektu. Behaviorální kompetence: Vůdcovství. Zainteresovanost a motivace. Sebekontrola. Asertivita. Uvolnění. Otevřenost. Kreativita. Orientace na výsledky. Výkonnost. Diskuze. Vyjednávání. Konflikty a krize. Spolehlivost. Porozumění hodnotám. Etika. Kontextové kompetence: Orientace na projekt. Orientace na program. Orientace na portfolio. Realizace projektu, programu a portfolia. Trvalá organizace. Byznys. Systémy, produkty, technologie. Personální management. Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí. Finance. Právo.
Studenti mohou využít zvýhodněné cenové nabídky pro vykonání zkoušky u SPŘ vzhledem k tomu, že VUT v Brně je korporátním členem SPŘ.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

48 půlsemestrální test, 52 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí jak řídit projekty, vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik. Naučí se definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení v příslušném kontextu.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude schopný aplikovat znalosti z projektového řízení jako člen týmu v projektu. Získané kompetence odpovídají požadavkům mezinárodně platné certifikace IPMA stupně D a C.

Cíle předmětu

Cílem výuky v předmětu PMA je získat komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu IPMA (International Project Management Association), nácvik důležitých technik, metod a dovedností osvědčených v každodenní projektové praxi a tím připravit studenty na písemnou zkoušku pro mezinárodní certifikaci dle IPMA stupně D a C. Po úspěšném absolvování předmětu, student splní nutnou podmínku uchazeče o mezinárodně platnou certifikaci IPMA ve stupni D.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou podmínkou pro registraci předmětu PMA je předchozí absolvování předmětu MPR na FIT (nebo aktuálně zapsaný předmět MPR), anebo dřívější úspěšné ukončení předmětu projektového řízení v rozsahu minimálně 4 kredity v předchozím studiu (např. IRP na FIT, anebo podobný předmět na jiné univerzitě).

Literatura studijní

 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Rosenau, M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007, 344 s., ISBN 80-7226-218-1.

Literatura referenční

 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2010, ISBN 978-80-214-4058-6.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace. Struktura a cíle předmětu. Certifikace v projektovém řízení. Certifikace podle IPMA. Standard IPMA v3.1. 1.08 Řešení problémů, 1.09 Struktury v projektu, 1.15 Změny, 1.18 Komunikace.
 2. 2.04 Asertivita, 2.06 Otevřenost, 2.10 Diskuze.
 3. 2.01 Vůdcovství, 2.02 Zainteresovanost a motivace, 2.11 Vyjednávání, 2.12 Konflikty a krize.
 4. 3.05 Trvalá organizace, 3.06 Byznys, 3.08 Personální management, 3.09 Zdraví, bezpečnost, ochrana života a životního prostředí.
 5. 3.01 Orientace na projekt, 3.02 Orientace na program, 3.03 Orientace na portfolio, 3.04 Realizace projektu, programu a portfolia, 3.07 Systémy, produkty, technologie.
 6. 3.10 Finance, 3.11 Právo, 1.14 Obstarávání a smluvní vztahy, 1.17 Informace a dokumentace, 1.20 Ukončení projektu.
 7. 1.01 Úspěšnost řízení projektu, 1.02 Zainteresované strany, 1.03 Požadavky a cíle projektu, 1.19 Zahájení.
 8. 1.13 Náklady a financování, 1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv.
 9. 2.03 Sebekontrola, 2.05 Uvolnění, 2.07 Kreativita, 2.14 Porozumění hodnotám.
 10. 1.04 Rizika a příležitosti, 1.05 Kvalita, 1.06 Organizace projektu, 1.07 Týmová práce.
 11. 1.10 Rozsah a výstupy/dodávky projektu, 1.11 Čas a fáze projektu, 1.12 Zdroje.
 12. 2.08 Orientace na výsledky, 2.09 Výkonnost, 2.13 Spolehlivost, 2.15 Etika.
 13. Závěrečná písemná práce.

Osnova numerických cvičení

 1. Sestavení týmů. Sebehodnotící test. Metoda šesti otázek.
 2. Techniky gramofonová deska a negativní dotazování, simulace vedení diskuze a porady.
 3. Dispersonifikace a řešení problému metodami mediace a facilitace.
 4. Postupy výběru vhodných pracovníků pro projekt, (volba vhodného typu organizační struktury).
 5. Implementace projektového řízení v organizaci.
 6. Rozhodování o optimálních zdrojích financování projektů: Čistá současná hodnota kapitálu.
 7. SWOT analýza. Logický rámec.
 8. EVM - Metoda řízení dosažené hodnoty projektu.
 9. "KOTEL" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 10. Analýza rizik.
 11. Síťový graf, kontrola zdrojů.
 12. "ETICKÝ KODEX" - vlastní i skupinový etický kodex, "PAPÍROVÁ VĚŽ" - obdobně jako u veřejného vystoupení - pod palbou otázek bude veřejné vystoupení zaznamenané na videokameru.
 13. Závěrečné testování.

Průběžná kontrola studia

Prezence na cvičeních - až 12 bodů. Tři domácí ohodnocené úkoly - úhrnem za 40 bodů. Závěrečná písemná práce - 48 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Aktivní účast na minimálně 10 cvičeních.
 • 3 domácí ohodnocené úkoly.
 • Závěrečná písemná práce.

Podmínky zápočtu

Pro získání klasifikovaného zápočtu se musí student aktivně zúčastnit minimálně 10 cvičení, vypracovat tři domácí úkoly a získat celkově minimálně 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru