Detail předmětu

Fyzika

IFY Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled fyzikálních zákonitostí a modelů klasické fyziky. Mechanika, elektrické pole, magnetické pole, elektromagnetismus, nauka o vlnění a optika. Aplikace, holografie, vláknová optika. Nástin výsledků a hypotéz moderní fyziky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 7 hod. cvičení, 13 hod. laboratoře, 6 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti rozumí základním fyzikálním dějům, dovedou formulovat příslušné zákony slovně i matematickým vztahem a řeší méně komplikované příklady, vztahující se k uvedeným dějům. Jsou schopni popsat a vysvětlit provedené laboratorní fyzikální experimenty.

Cíle předmětu

Porozumět základním vlastnostem fyzikálních jevů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy vektorové algebry. Základy diferenciálního počtu funkce jedné a více proměnných, základy integrálního počtu. Křivkový, plošný a objemový integrál.

Literatura studijní

 • Halliday, Resnick, Walker: Fyzika sympaticky, VUTIUM Brno a Prometheus, 2001
 • Přednáška ve formátu PowerPoint
 • Podpůrné elektronické texty k jednotlivým přednáškám

Literatura referenční

 • Halliday, Resnick, Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons 1997
 • Feynman, Leighton, Sands: The Feynman lectures on Physics 1-3, Addison-Wesley 1977
 • Sears, Zemansky, Young: College Physics, Addison-Wesley 1980

Osnova přednášek

 1. Veličiny a jednotky ve fyzice. Mechanika hmotné částice. Pohybové zákony.
 2. Práce a energie. Gravitační pole.
 3. Elektrická interakce. Elektrické pole nábojů.
 4. Gaussův zákon. Potenciál a kapacita
 5. Vodiče, polovodiče, dielektrika. Proud a náboj.
 6. Magnetická interakce. Magnetické pole proudů. Amperův zákon. Síly v magnetických polích.
 7. Elektromagnetická indukce, Maxwellovy zákony.
 8. Kmity a vlny. Interference. Akustické vlny.
 9. Elektromagnetické vlny, hmotnostní vlny. Dopplerův jev.
 10. Světlo a optika. Odraz, složky zrcadlová a difúzní. Lom světla.
 11. Základy vláknové optiky. Polarizace světla, difrakce a  pohlcování světla.
 12. Interference, difrakce. Optická mřížka. Holografie.
 13. Základy kvantové fyziky. Vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti. Tunelový jev. Částice v potenciálové jámě.

Osnova numerických cvičení

 1. Skaláry, vektory. Základní operace.
 2. Polohový vektor částice. Hybnost. Druhý Newtonův zákon. Práce. Výkon. Tření.
 3. Elektrické náboje a síly. Pohyb nábojů v elektrických polích.
 4. Potenciál, práce elektrických sil.
 5. Aplikace Gaussova zákona, rozložené náboje
 6. Magnetická pole proudů. Pohyb nábojů v magnetických polích.
 7. Elektromagnetická indukce.
 8. Vlny, charakteristické veličiny, Dopplerův jev v akustice.
 9. Rovinná elektromagnetická vlna- parametry.
 10. Snellovy zákony.
 11. Brewsterův úhel, totální odraz.
 12. Optická mřížky, štěrbiny.
 13. Kvantová jáma. Mikroskopické kvantové jámy a struktury.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Měření rychlosti světla. Rozklad světla. Experimenty z geometrické optiky.
 2. Termodynamické experimenty, Stirlingův motor.
 3. Studium magnetických domén videomikroskopem.
 4. Vláknová optika, experimentální soupravy OPTEL.
 5. Interference a difrakce světla a mikrovln. Michelsonův pokus. Hologramy.
 6. Polarizace světla. Absorpce světla. (Zdroj lasery).
 7. Fotoelektrický jev. Planckova konstanta.
 8. RTG záření. Absorpce, rozptyl a odraz.
 9. Hallův jev, koncentrace nosičů

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška: 20 bodů.
 • Fyzikální praktikum: 20 bodů.
 • Závěrečná zkouška: 60 bodů.
  Bodová hranice úspěšné zkoušky je podle pravidel ECTS 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou laboratorní cvičení, půlsemestrální a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá opravný termín.

Podmínky zápočtu

Zápočet se uděluje za úspěšně absolvovaná laboratorní cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru