Detail předmětu

Seminář Java

IJA Ak. rok 2012/2013 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Objektová orientace. Přehled vlastností jazyka Java. Objektový model, objekty, třídy, programovací techniky, knihovny, vývojová prostředí. Návrhové vzory. Ladění a údržba programů. Grafická uživatelská rozhraní, vlákna. Základní přehled technologie Java Enterprise Edition.

Garant předmětu

Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost aplikace objektově orientovaného přístupu k tvorbě aplikací s využitím jazyka Java. Praktická zkušenost s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a využitím návrhových vzorů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Základy objektově orientovaného programování, znalost základních programovacích technik v Javě a návrhových vzorů.

Cíle předmětu

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce Java.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti imperativního programování (jazyk C) a algoritmizace.

Literatura studijní

 • Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), 2006, ISBN: 978-0131872486 [starší edice dostupné elektronicky na WWW]
 • Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java, 2. vydání, Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2653-3
 • S. Zakhour a kol.: Java 6, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1575-6

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce, Java Virtual Machine (JVM). Základy OO: objekt, třída, rozhraní, abstrakce, zapouzdření, konstruktory.
 2. Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 3. Základy OO: dědičnost, polymorfismus. Inicializace objektu. Pole. Příkazy, základní operátory. Ladění programu (assert).
 4. Hierarchie dědičnosti, typová kontrola, typová konverze, porovnávání objektů. Rozhraní v Javě. Ladění programu.
 5. Výjimky. Abstraktní třídy, vnořené třídy, výčtový typ, varargs, statický import.
 6. Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina, mapa. Generické kontejnery. For-each loop, autoboxing.
 7. Vlákna (threads): sdílení, plánování, synchronizace.
 8. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Technika návrhu aplikace.
 9. Vstup/Výstup: práce se soubory, proudy, komprimace, serializace.
 10. Znovupoužitelnost, návrhové vzory.
 11. Generics. Zásady programování v Javě.
 12. JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector, profiling.
 13. Java 2 Enterprise Edition: základní přehled.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. domácí úkoly
 2. projekt (malá aplikace v Javě)

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování domácích úkolů a projektu.

Podmínky zápočtu

 • Získat alespoň 1 bod z každého domácího úkolu.
 • Získat alespoň 50% bodů z projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru