Detail předmětu

Podnikový management

IPMA Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu v členění dle jeho prvků: plánování, organizování, stimulování a kontrola.

Cíle předmětu

Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti základů ekonomiky podniku, podnikových funkcí, přehled o hospodaření a výsledků podniku.

Literatura studijní

 • Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publishing 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
 • Robbins, S.P. - Coulter M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
 • Donnelly, J.H. - Gibson, J.L. - Ivancevich, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3

Osnova přednášek

 1. Úvod k managementu.
 2. Vlastnosti podnikatele: Management, cíle, funkce, prvky.
 3. Strategie, plánování.
 4. Pravomoc, odpovědnost, rozpětí.
 5. Veřejná obchodní společnost.
 6. Komanditní společnost.
 7. Společnost s ručením omezeným. 
 8. Akciová společnost.
 9. Organizační struktura, organizování.
 10. Stimulace.
 11. Motivace.
 12. Kontrola.
 13. Rozhodovací proces.

Osnova numerických cvičení

 1. Ocenění vlastních limitů pro podnikání. Funkce managementu.
 2. Plánování, podnikové plány. Vize-vůdcovství-změna: cesta k úspěchu.
 3. Řešení případové studie IBM.
 4. Krizový management.
 5. Časový management.
 6. Řízení podle cílů: Pravomoc, odpovědnost.
 7. Manažerské vzdělávání -cesta k prosperitě podniku?
 8. Manažerské dovednosti: Učící se organizace - výzva pro manažery?
 9. Týmové vedení. Stimulace, motivace.
 10. Přednosti a nedostatky hmotné a nehmotné stimulace.
 11. Význam kontroly v řízení podniku.
 12. Srovnávací studie organizačních struktur: Faktory úspěchu konkrétního českého podniku. Faktory úspěchu konkrétního zahraničního podniku.
 13. Faktory neúspěchu konkrétního českého podniku. Faktory neúspěchu konkrétního zahraničního podniku.

Kontrolovaná výuka

Aktivní vystupování na seminářích k jednotlivým presentovaným tématům, účast v odborné diskusi, kvalitní vlastní presentace seminární práce zpracované na přijaté téma v souladu s programem, znalostní test.
Účast na přednáškách a cvičeních 13 x 4hodiny 52 hodin.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).
Řešení případové studie.
Zpracování semestrální práce.
Příprava na závěrečnou zkoušku.
Zkouška a diskuse k semestrální práci.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Podmínky zápočtu

Splnění vyhlášených podmínek pro seminární cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru