Detail předmětu

Řízení projektů informačních systémů

IRP Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Základní pojmy řízení projektů. Tradiční metody řízení projektů. Principy, nástroje a techniky řízení projektů. Definice projektu. Správa, koordinace a vedení řešitelského týmu. Plánovací, monitorovací a řídicí mechanismy. Zajištění a hodnocení kvality projektových produktů. Programová podpora projektového řízení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 2 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

58 zkouška, 2 laboratoře, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen vytvářet plány a pomocné plány projektů zahrnující analýzu rizik, identifikovat monitorovací a řídící mechanizmy projektů informačních systémů, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi zabezpečením kvality, konfiguračním řízením a projektovou dokumentací. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student si vyzkouší role a získá dovednosti v řízení projektů. Student si naučí jak spolupracovat v projektovém týmu (až 10 členů v týmu).

Cíle předmětu

Získat reálnou představu o smyslu, roli a všech aspektech řízení projektů informačních systémů. Detailně se seznámit se základními technikami řízení projektů a procvičit tyto techniky na modelových případech s použitím podpůrných nástrojů. Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů IS.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Znalost etap vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Schopnost analyzovat a specifikovat požadavky na softwarový systém.

Literatura studijní

 • Kališ J., Říha M.: Microsoft Office Project, Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-1931-0.
 • Svozilová, A.: Projektový management, GRADA Publishing, 2007, ISBN 80-247-1501-5.
 • Němec, V.: Projektový management, GRADA Publishing, a.s., 2007, ISBN 80-247-0392-0.
 • Rosenau M. D.: Řízení projektů, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-218-1.

Literatura referenční

 • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
 • Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1526-8.
 • Kerzner, H.: Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
 • Pitaš, J. a kol.: Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o.s., 2008, ISBN 978-80-214-3665-7.
 • Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2848-3.
 • Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, ISBN 0849319323. Hallows J. Information Systems Project Management, 1998.
 • Rašovský M.: Operační analýza a modelování, skriptum MZU Brno, 1998.

Osnova přednášek

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení.
 2. Souvislosti projektového řízení, procesy projektového řízení.
 3. Zahájení projektu.
 4. Řízení rozsahu prací projektu.
 5. Řízení času v rámci projektu.
 6. Řízení lidských zdrojů
 7. Řízení komunikace v rámci projektu.
 8. Řízení nákladů projektu.
 9. Řízení rizik. Řízení kvality.
 10. Řízení obstarávání v rámci projektu.
 11. Řízení integrace v rámci projektu.Uzavření projektu.
 12. Metody a postupy využívané v projektovém řízení.
 13. Softwarová podpora využívaná v projektovém řízení.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

Osnova počítačových cvičení

 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů), řeší reálný problém podle vypracovaného plánu projektu.

Průběžná kontrola studia

Dva domácí ohodnocené úkoly 5 bodů každý. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 2 body. Závěrečná zkouška 58 bodů.

Kontrolovaná výuka

Hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově nejméně 20 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru