Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Úvod do softwarového inženýrství

IUS Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Pojmy softwarové inženýrství a softwarová krize, historie a cíle sofwarového inženýrství, vlastnosti softwarového produktu. Životní cyklus a etapy vývoje softwaru, charakteristika používaných metodik. Analýza a specifikace požadavků, zachycení požadavků v diagramu případů užití. Princip a modelovací techniky strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Základy objektové orientace (objekt, třída, abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus). Modelovací techniky objektově orientované analýzy a návrhu (diagram tříd, diagram objektů, návrhové vzory). UML v etapách vývoje softwaru (diagramy spolupráce, sekvenční diagramy, diagramy aktivit, stavové diagramy, OCL). Implementace, validace a verifikace programů (funkcionální a strukturální testování). Agilní metodiky pro tvorbu softwaru. Problematika provozu a servisu informačních systémů. Řízení softwarových projektů, normy pro zajištění kvality, ochrana intelektuálního vlastnictví, etický kodex softwarového inženýra.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Horáček Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Charvát Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Martinek David, Ing. (UIFS FIT VUT)
Müller Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Solár Peter, Ing. (UIFS FIT VUT)
Sopuch Zbyněk, Ing. (UIFS FIT VUT)
Šebeň Patrik, Ing. (UIFS FIT VUT)
Šromová Gabriela, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Zůna Pavel, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.

Cíle předmětu

Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Literatura studijní

 • Kočí, R., Křena, B.: Úvod do softwarového inženýrství. Studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, 2010.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text : učební text zaměřený na jazyk UML 2.0. Vysoké učení technické v Brně, 2004.
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

Literatura referenční

 • Beck, K.: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • Page-Jones, M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X.
 • Paleta, P.: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1.
 • Pezze, M., Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-471-45593-6.
 • Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2.

Osnova přednášek

 1. Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarová krize, softwarové inženýrství, informační společnost.
 2. Vývoj softwaru, softwarový produkt.
 3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace).
 4. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy.
 5. Modelovací techniky strukturovaného návrhu.
 6. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML).
 7. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit).
 8. Komplexní modelování pomocí UML.
 9. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru.
 10. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora).
 11. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování.
 12. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. 
 13. Posuzování kvality software.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. E-learningový kurz (10 bodů)
 2. Dokumentace k projektu z IZP (10 bodů)
 3. Model informačního systému (20 bodů)

Průběžná kontrola studia

Za 3 projekty mohou studující získat až 40 bodů a za závěrečnou zkoušku až 60 bodů.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 24 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:
 • absolvovat e-learningový kurz IVIG, tedy získat alespoň 1 bod z prvního projektu,
 • získat v součtu nejméně 16 bodů ze všech projektů.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru