Detail předmětu

Nauka o podnikání

INOP Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Formy podnikání. Možnosti jak získat živnostenské oprávnění, koncesní listinu nebo živnostenský list, jak zřizovat firmu jako individuální nebo společné podnikání. Jak určit směr nejrychlejší a nejekonomičtější cesty ke zřízení podnikatelského subjektu, a to jak pro úlohu vlastního zřízení, tak i pro funkci poradce pro podnikatele.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Znalosti o podvojném účetnictví a základech ekonomiky podniku.

Cíle předmětu

Znalost přednesené látky a schopnost aplikovat získané poznatky při řešení praktických problémů. Seznámit posluchače s formami podnikání, s možnostmi jak získat živnostenské oprávnění, koncesní listinu nebo živnostenský list, jak zřizovat firmu jako individuální nebo společné podnikání, dále pak určit směr nejrychlejší a nejekonomičtější cesty ke zřízení podnikatelského subjektu, a to jak pro úlohu vlastního zřízení, tak i pro funkci poradce pro podnikatele. Vypracování semestrální práce je úkol, který posluchače obeznámí s problémy, které musí řešit téměř každý podnikatelský subjekt, tj. zajištění úvěru, a k tomuto vypracovat podnikatelský záměr.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány.

Literatura studijní

 1. Platná právní úprava zákonů: Zákon o živnostenském podnikání (možno použít Sbírku zákonů, nebo ÚZ č.326/2002 ze 2.8.2002), Zákon o živnostenských úřadech, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Správní řád.
 2. Pexídr, B.: Nauka o podnikání. Brno, VUT v Brně, FP, 1998, ISBN 80-214-1172-4.
 3. Bangs, D.H. jun.: Průvodce podnikatelským plánováním (originál: The Business Planning Guide). Nakl. PRAGMA.
 4. Struck, U.: Přesvědčivý podnikatelský plán. Management Press.
 5. Nejezchleb, L.: Základy marketindu. Vš. učební text, ISBN 80-214-1827-3.
 6. Další literatura bude aktualizována dle vývoje legislativy.

Literatura referenční

 1. Platná právní úprava zákonů: Zákon o živnostenském podnikání (možno použít Sbírku zákonů, nebo ÚZ č.326/2002 ze 2.8.2002), Zákon o živnostenských úřadech, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Správní řád.
 2. Pexídr, B.: Nauka o podnikání. Brno, VUT v Brně, FP, 1998, ISBN 80-214-1172-4.
 3. Bangs, D.H. jun.: Průvodce podnikatelským plánováním (originál: The Business Planning Guide). Nakl. PRAGMA.
 4. Struck, U.: Přesvědčivý podnikatelský plán. Management Press.
 5. Nejezchleb, L.: Základy marketindu. Vš. učební text, ISBN 80-214-1827-3.
 6. Další literatura bude aktualizována dle vývoje legislativy.

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy, úvod do podnikání z historického hlediska. Právní aspekty podnikání.
 2. Živnostenský zákon, Část I: Živnosti a co živností není. Úvod k zákonu o živnostenských úřadech, věcně a místně postup při získávání živnostenského oprávnění, znalosti nezbytné pro vypracování seminární práce.
 3. Živnostenský zákon, Část I, Hlava II: Provozování živnosti, podmínky získání živnostenského oprávnění.
  Živnostenský zákon, Část II, Hlava I, II: Živnosti ohlašovací a volné. Živnosti ohlašovací řemeslné, živnosti ohlašovací vázané. Živnosti koncesované, vysvětlení pojmů udělení a vydání koncese. Způsob využití zákona č.140/2000 Sb., vládního nařízení (seznam oborů živností volných) a zákona č.469/2000 Sb. (obsahové náplně živností řemeslných, vázaných a koncesovaných) v kombinaci s přílohou č.1, 2 a 3 k zákonu č.455/1991 Sb. Povinnosti podnikatele a odpovědného zástupce.
 4. Živnostenský zákon, Část III, Hlava I, II, III, IV.: Rozsah oprávnění. Část IV, Hlava I , II, III, IV: Náležitosti a vydání živnostenského listu, udělení koncese a vydání koncesní listiny. Zánik a zrušení živnostenského oprávnění. Využívání živnostenského rejstříku. Část V, Hlava I , II, III, IV: Živnostenská kontrola a pokuty, neoprávněné podnikání a porušení jiných ustanovení zákona.
 5. Část VI: Společná přechodná a závěrečná ustanovení: pracovně právní vztahy, součinnost orgánů státní správy, živnostenská společenstva, doručování.
 6. Zákon č.570/1991 Sb. o živnostenských úřadech a novela související s novým regionálním rozdělením ČR, Obchodní zákoník v návaznosti na druhy podnikání firem (fyzických + právnických osob).
 7. Poradenství - poradce pro podnikatele, poradenská střediska.
 8. Podpora podnikání v ČR (MPO ČR), Využívání zákona č.299/1992 Sb. o státní podpoře malého a středního podnikání.
 9. Návaznosti na zákon č.513/91 Sb. Obchodní zákoník,
  zákon č.40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č.65/65 Sb. Zákoník práce, zákon č.71/1967 Sb. Správní řád a další.
 10. Rekapitulace probraného učiva odpovědi na otázky ve vztahu k předloženým otázkám uvedeným v aktualitách předmětu, nekalá soutěž, hospodářská soutěž.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s materiály a příprava podkladů k seminární práci. Seznámení se sestavou částí I až VII a podmínkami zadání podnikatelského plánu. Zadání úkolu.
 2. Základní pokyny k systému získání podkladů a údajů dispozic, odevzdání zadaného úkolu ze cvičení 1. Vypracování úvodní části PZ: I. Prohlášení o záměru. II. Popis podnikatelského subjektu.
 3. Zpracování části III (cíl podnikatelského záměru). Vypracování ohlášení živnosti pro FOnOR a FOzOR a pro PO. Zpracování volných živností. Seznámení s problematikou zvláštních způsobilostí podle vládních nařízení č.140/2000 Sb. a č.469/2000 Sb.
 4. Odevzdání části III (cíl záměru). Zpracování části IV (investiční rozhodování). Vypracování žádosti o koncesní listinu. Ustanovení odpovědného zástupce.
 5. Odevzdání části IV (investiční rozhodování). Zpracování části V (finanční rozhodování). Ustanovení odpovědného zástupce. Příklady smluv: kupní smlouva, smlouva o úvěru, smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva o obchodním zastoupení.
 6. Odevzdání části V (finanční rozhodování). Způsob zpracování části VI (plánovaná finanční analýza).
 7. Dokončení a způsob řazení části VII. Dokumentace.
 8. Převzetí seminárních prací. Konzultace, kontrola seminárních prácí.
 9. Poradenství jako živnost, příklady k získání oprávnění.
 10. Hodnocení seminárních prací "Podnikatelský záměr - plán", zápočet.

Kontrolovaná výuka

Předání dílčích vypracovaných částí Podnikatelského plánu v následujících cvičeních. V osmém týdnu cvičení: Převzetí a kontrola stavu zpracování seminární práce.

Podmínky zápočtu

Vypracování seminární práce dle zadané osnovy: Podnikatelský záměr - plán.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru