Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Pedagogická psychologie

IPSO Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele nebo problematika školního neprospěchu. V předmětu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů.

Garant předmětu

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (ústní)

Rozsah

52 hod. přednášky

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

KDPS UJAZ FEKT VUT

Přednášející

Jílek Martin, Ing. (UJAZ FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získání předpokladů k hlubšímu pochopení a zvládnutí psychologických determinant problémů, vázaných na oblast pedagogické praxe.

Cíle předmětu

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní vstupním předpokladem je především zájem o danou tematiku.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál, 2001.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha, Portál, 1997.
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000.

Osnova přednášek

 1. Dějiny psychologie. Předmět, úkoly, odvětví a metody psychologie.
 2. Socializace, sociální učení. Psychologie sociálních skupin.
 3. Komunikace. Asertivní komunikace. Zvláštnosti pedagogická komunikace.
 4. Teoretické otázky vývojové psychologie. Charakteristika jednotlivých vývojových období.
 5. Osobnost z psychologického hlediska, její struktura.
 6. Kognitivní procesy I: Biologický základ psychiky. Vědomí a pozornost. Vnímání. Paměť.
 7. Kognitivní procesy II: Myšlení. Tvořivost. Učení.
 8. Motivační, emoční a volní procesy. Duševní hygiena.
 9. Psychologie výchovy. Osobnost vychovatele z psychologického hlediska. Metody a prostředky výchovy.
 10. Sociálně patologické jevy. Specifické vývojové poruchy chování.
 11. Příčiny školní neúspěšnosti. Specifické vývojové poruchy učení.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru