Detail předmětu

Základy marketingu

IZMA Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s objasněním pojmu marketing a s ním souvisejících oblastí. Jednou z oblastí je i problematika spokojenosti zákazníka nutná pro úspěšné fungování podniku v tržním prostředí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UM FP VUT

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Jak dělat marketing.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání základních znalostí z oblasti marketingu. Předmět zdůrazňuje úlohu zákazníka při tvorbě nabídky firemních produktů, tj. výrobků a služeb. Je veden maximální snahou zapojit aktivně studenty do výuky pomocí diskusí v přednáškách a na cvičeních.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.
 • Burnett, K.: klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha, Computer Press, 2005.
 • Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum. Praha, Grada 2003.
 • Foster, T.R.V.: Jak získat a udržet zákazníky. Computer Press 2002.
 • Kaňovská, L., Tomášková, E.: DOPROVODNÉ SLUŽBY-KONKURENČNÍ VÝHODA. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 202 s., ISBN 978-80-7204-619-5.
 • Kotler, P.: Marketing od A do Z. Praha, Management Press, 2003.
 • Kotler, P., a de bes, f.t.: Inovativní marketing, Praha, Grada, 2005.
 • Pelsmacker, P.D., kol.: Marketing komunikace. Praha, Grada, 2003.

Literatura referenční

 • Kaňovská, L.: Základy marketingu. 1. vyd. Brno, CERM, 2009, 123 s., ISBN 978-80-214-3838-5.
 • Kotler, P.: Marketing management. Praha, Management Press, 2001.
 • Vysekalová, J.: Marketing. Praha, Fortuna, 2006.
 • Boučková, J., kol.: Marketing. Praha, C.H. Beck, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do marketingu, význam marketingu v moderní tržní ekonomice, základní definice a vývoj vnímání marketingu ve společnosti.
 2. Podmínky pro uplatnění marketingu. Úloha spokojenosti zákazníků při rozvoji firemních aktivit a posuzování firemních výsledků. Marketingová filosofie a orientace firem na trh. Jednotlivé koncepce přístupu firem k trhu.
 3. Tržní segmentace, principy efektivní segmentace, firemní strategie založené na segmentaci.
 4. Spotřební trhy a chování zákazníků na těchto trzích. Rozhodovací procesy, faktory ovlivňující chování zákazníků, kupního rozhodování a metody zkoumání rozhodovacích procesů.
 5. Průmyslové, státní a obchodní trhy a jejich specifika. Rozdíly v chování zákazníků a jejich rozhodovací postupy, rozdíly oproti spotřebním trhům.
 6. Marketingový mix, vymezení jednotlivých prvků.
 7. Výrobek jako základní prvek marketingového mixu, charakteristika marketingového pojetí výrobku, cyklus tržní životnosti výrobku. Marketingové pojetí výrobkových inovací.
 8. Cena a faktory, které ji ovlivňují. Metody tvorby cen.
 9. Distribuce. Typy distribučních cest a jejich vztah k výrobci a zákazníkům, možné konflikty v nich.
 10. Komunikační strategie firmy. Prvky komunikační strategie. Postup tvorby a realizace reklamní kampaně, vyhodnocování efektivnosti reklamy.

Osnova numerických cvičení

 1. Seznámení s předmětem, pravidly pro hodnocení studia v průběhu semestru, s požadavky na zpracování semestrálních projektů (SP) a na rozsah a způsob provedení prezentací. Výběr témat skupinových projektů (TP).
 2. Mapa očekávání zákazníků.
 3. Segmentace nákupního a prodejního trhu firmy.
 4. Marketing služeb (SP): Zábavný park (Eurodisneyland), Česká pojišťovna.
 5. Marketingový mix.
 6. Strategie značky (SP): Praktický příklad na využití strategie značky.
 7. Obal jako cvičení ke kreativitě (SP): Jihlavanka.
 8. Praxe.
 9. Praxe.
 10. SP: Masna Krásno: Psychologické aspekty reklamy, etika v reklamě.
 11. Konzultace k týmovému projektu.
 12. Test.
 13. Prezentace týmových projektů, zápočet.

Průběžná kontrola studia

Soudobým trendem vysokoškolského vzdělávání u nás i ve světě je důraz, kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Tento přístup k přípravě je efektivní nejméně ze dvou hledisek: Na jedné straně vede k hlubšímu pochopení problematiky, a na druhé straně zbavuje studenty mnohdy zbytečných stresů a obav z toho, že jejich hodnocení bude založeno na výsledku jediné zkoušky. Respektování těchto poznatků se odráží i ve způsobu hodnocení průběžné práce studentů v předmětu Základy marketingu. Pro ocenění průběžné přípravy je vypracován systém bodového hodnocení, s nímž budou studenti seznámeni na prvním cvičení.

Kontrolovaná výuka

V prvním cvičení se studenti rozdělí do 3-5 členných týmů, ve kterých budou zpracovávat týmový projekt (TP). Tento projekt bude skupinami prezentován na 11. a 12. cvičení. Tématem týmových projektů je zpracování marketingového plánu pro zavedení nového výrobku (služby) na trh. Další podmínkou pro získání zápočtu je prezentace aktuality zaměřené na marketing, absolvování testopísemky a aktivní účast na cvičení.

Podmínky zápočtu

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení předepsaného minimálního počtu bodů podle systému bodového ohodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru