Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Matematický seminář

ISM Ak. rok 2013/2014 zimní semestr 2 kredity

Středoškolská matematika bez diferenciálního a integrálního počtu.

Garant předmětu

Fuchs Petr, RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT)

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět je vhodný zejména pro studenty, kteří při přijímací zkoušce z matematiky dosáhli méně než 500 bodů.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Osnova numerických cvičení

 1. Základní pojmy teorie množin
 2. Výroková a predikátová logika
 3. Metody důkazu a matematická indukce
 4. Vektory a analytická geometrie
 5. Soustavy lineárních rovnic a matice
 6. Polynomy
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Elementární funkce a pojem limity
 9. Rovnice a nerovnice
 10. Posloupnosti a řady
 11. Komplexní čísla
 12. Kombinatorika

Průběžná kontrola studia

Dvě kontrolní písemky (v 6. a ve 12. týdnu) na probranou látku.

Kontrolovaná výuka

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:
 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání hodnocení alespoň 50 % z každé kontrolní písemky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru