Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Seminář VHDL

IVH Ak. rok 2013/2014 letní semestr 4 kredity

Předmět je koncipován tak, aby si student osvojil principy paralelního popisu hardware a prakticky zvládnul techniky umožňujících tvorbu syntetizovatelného hardware. Jazyk VHDL bude probírán z dvou rovin - VHDL jako modelovací prostředek a VHDL jako jazyk pro popis hardware. V první části budou zopakovány nezbytné pojmy z číslicové techniky a představen detailně jazyk VHDL. V druhé části předmětu budou rozebrány techniky popisu hardware (strukturní, dataflow, behaviorální), popisu kombinačních obvodů a následně sekvenčních obvodů. Dále bude diskutováno modelování a simulace číslicových systémů a jejich následná syntéza v FPGA. V závěru bude ukázán návrh několika systémů od jednodušších (řízení LED displeje) po komplexní obvody jako je např. procesor.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. cvičení, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student bude schopen pomocí jazyka VHDL popsat komplexní číslicové systémy tak, aby systém bylo možné fyzicky implementovat. Předmět je vhodnou korekvizitní podporou předmětu INC v 1BIT, a také podporuje předmět INP ve 2BIT.

Cíle předmětu

Seznámit studenty se syntaxí a sémantikou jazyka pro popis hardware (VHDL), s jeho využitím nejen pro modelování a simulaci ale především jako popisného jazyka využívaného při vytváření a syntéze komplexních číslicových systémů. Součástí předmětu bude představení programovacích technik umožňujících efektivní návrh hardware za pomocí profesionálních vývojových prostředků (ModelSIM, XILINX ISE), které se staly defacto průmyslovým standardem.
Doporučení / motivace:
Seminář VHDL slouží jako podpora výuky VHDL v předmětech INC a INP a je doporučen k prohloubení znalosti jazyka a problematiky moderního návrhu hardware. Studenti získají podrobnější znalost jazyka VHDL nejen po teoretické stránce ale i po stránce praktické - k praktickému ověření lze využít přípravku FITkit, který obsahuje moderní programovatelné hradlové pole FPGA firmy XILINX. Zvládnutí jazyka pro popis hardware je klíčovým prvkem pro úspěšný a efektivní návrh systémů na bázi FPGA, které zaujímají dominantní postavení především v oblasti vysoce náročných výpočtů (akcelerace síťových operací, akcelerace zpracování číslicových jednorozměrných a vícerozměrných dat, akcelerace bioinformatických úloh, kryptografických aplikací apod.), kde akcelerační platformy využívající FPGA dosahují výrazného urychlení a minimálních hodnot příkonu oproti běžných softwarovým technikám paralelizace. Znalost technik popisu syntetizovatelného hardware dává možnost se aktivně zapojit do řady výzkumných projektů v oblasti zpracování síťových dat a bezpečnosti, ve kterých se spolupracuje např. s firmou Seznam.cz, sdružením Cesnet či správcem domény NIC. Oproti návrhu software je oblast hardware poměrně specifickou doménou umožňující stále nacházet inovativní řešení a algoritmy, což dokazuje řada prestižních ocenění, které získali studenti v posledních letech za své bakalářské či diplomové práce.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy programování. Základy týkající se Boolovy algebry.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Chang, K.C.: Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis, IEEE Computer Society Press, 1997
 • Armstrong, J.R. - Gray F.G.: Structured Logic Design with VHDL, Prentice-Hall, 1993
 • Armstrong, J.R. - Gray, F.G.: VHDL Design Representation and Synthesis, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-021670-4, 2000

Osnova přednášek

 1. Moderní návrh hardware (design flow), jazyky pro popis hardware, FPGA, úvod do číslicových systémů.
 2. Základní konstrukce jazyka VHDL, lexikální popis, zdrojový text ve VHDL.
 3. Datové typy, datové objekty, třídy objektů, deklarace datových objektů.
 4. Základní stavební jednotky jazyka VHDL
 5. Popis hardware pomocí strukturního, dataflow a behaviorálního zápisu.
 6. Popis kombinačních obvodů, třístavové obvody.
 7. Popis synchronních sekvenčních obvodů, popis konečných automatů.
 8. Modelování obvodů a událostně řízená simulace, testování obvodů a návrh testů, funkční simulace (ModelSIM).
 9. Syntéza obvodů, omezení (constraints), syntéza pro FPGA, časová simulace.
 10. Zpracování a ošetření vstupů, syntéza hodin v FPGA, synchronizace, metastabilita, křížení hodinových domén
 11. Příkladová studie komplexních obvodů: řízení maticového LED displeje, UART, ETHERNET, RISC procesor
 12. Příkladová studie: generování analogového signálu, zpracování signálu v FPGA
 13. Pokročilé techniky (pipelining, retiming, sdílení komponent, flattening a strukturování)

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt.

Průběžná kontrola studia

Vypracování a obhájení projektu včetně odevzdání technické zprávy.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno obhájením projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinně volitelný skupina T
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinně volitelný skupina T
Nahoru