Detail předmětu

Bakalářská práce

IBP Ak. rok 2019/2020 letní semestr 9 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Aktuální informace


* Zde se budou postupně objevovat aktuální informace.

* 2019-11-01:
Určeno těm diplomantům, kteří si nezajistili zadání "SP+BP | osamocené BP" pro obhajobu u ISZ/2019L.
O vydání zadání je potřeba použít WIS- "Žádost o povolení dodatečného vydání zadání BP/DP", žádost odůvodnit a sdělit svého předpokládaného vedoucího "SP+BP | osamocené BP".
* 2020-04-17:
Pro jistotu vkládám, že byl prodloužen termín pro odevzdání e-verze BP " do 2020-05-28 ..."
Nicméně stále mějte na paměti, že se e-verze a papírová/hard-verze musí obsahově shodovat.
Všeobecné pokyny pro BP jsou ...
* 2020-04-29:
K odevzdání e-verze: Po vložení bp.pdf a případných programových příloh je potřeba zaškrtnout nachystané políčko. Rozsáhlejší přílohy se budou ukládat do nextcloud a odkaz na toto úložiště diplomant uvede u zadání BP. Tímto aktem se uzavřou další možnosti přepisování vložených souborů a vedoucí a oponent BP pak přistoupí k zahájení hodnocení. Případné omyly je potřeba neprodleně řešit se svým studijním proděkanem.
2020-05-01:
Upřesnění infa k odevzdávání BP (zdroj - výňatek ze zápisu z KD_200430):
>Student uloží obsah paměťového média na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/.
> Student vyplní abstrakt, klíčová slova apod. a vloží PDF s prací.
> Student zaškrtne zaškrtávací políčka, že zkontroloval, že má v práci zadání, a pokud má
  práci v angličtině, že v ní má rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině.
> Student do termínu elektronického odevzdání zaškrtne, že práci definitivně odevzdává
  - ve chvíli uložení změn pak práce přejde do stavu e-odevzdáno" a student ji již nemůže měnit.
> Pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba studentovi změny povolit, musí se obrátit
  na příslušného proděkana, který může zadání vrátit do stavu schváleno".
> Až student BP odevzdá i v listinné formě v knihovně (nejpozději 10 dní před ISZ),
  bude nastavena do stavu "odevzdáno" a student automatizovaně dostane zápočet za IBP/IBPo.
* 2020-05-27:
> Byly vydány úřední hodiny pro odevzdávání 2x papírových BP v knihovně. Nezapomeňte na zadní desku zevnitř vlepit obálku s podepsaným přenosným mediem (CD | SD).
> Roušku si vezměte s sebou.
Nebude-li uvolněn vstup do knihovny, pak se plánuje postavení stolku mezi dveře, a ten nebude mít ochranný štít.
> Bude-li uvolněn vstup do knihovny, pak se řiďte vyhlášeným omezením na počet současně se nacházejících studentů v C114.
> Doporučuji, abyste bez ohledu na případná přílišná uvolnění vstupovali do knihovny vždy s nasazenou rouškou.
> Byly vydány pokyny k ISZ. Poznamenejte si, že poslední den pro odevzdání papírových BP v knihovně je pátek 2020-06-26 do 15:00 h, což je oproti dřívějším informacím 12 dní před zahájením ISZ.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

117 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ISP/ISP - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ISP nelze mít zapsán předmět IBP.
Předmět IBP se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Literatura studijní

Kontrolovaná výuka

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Podmínky zápočtu

Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru