Detail oboru

Informační technologie

Zkratka: DIT3

Délka studia: 3 roky

Program: Informační technologie

Jazyk výuky: česky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace od: 2002 Akreditace do: 2011 Ukončení přijímání: 2011

Profil
Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informační technologie. Toto vzdělání zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.
Garant
Profil absolventa oboru
 • Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
 • Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblastech informačních technologií a jejich aplikací. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních informačních technologií.
 • Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Rozsah státní závěrečné zkoušky je vymezen individuálním studijním plánem studenta a tématem jeho disertační práce. V průběhu zkoušky i v pojednání k tématu disertační práce prokazuje student znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání a to na úrovni převyšující úroveň znalostí v odpovídajícím magisterském studiu. Součástí státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
Příklady témat závěrečných prací
 • Definice a řízení procesů v objektově orientovaných informačních systémech
 • Dynamicky rekonfigurovatelné výpočetní architektury
 • Uplatnění formálních postupů při verifikaci testovatelnosti číslicového obvodu
 • Paralelní kompilátory: modely, techniky a implementace
 • Formální specifikace a verifikace komunikačních protokolů
 • Biometrické bezpečnostní systémy
 • Metody získávání znalostí z WWW
 • Automatické zpracování řeči pro bezpečnostní aplikace

Výběr akademického roku a studijního plánu

Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Nahoru