Detail programu

Elektrotechnika a informatika

Zkratka: EI-MGR-5

Kód: M2612

Typ: magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 5 roky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace: 1. 9. 1995 - 31. 8. 2007

Cíle studia

Úvodní poznámka: Studijní program EI-MGR-5 je studijním programem vyběhovým, který bude ukončen v říjnu 2007. Do tohoto studijního programu se od září 2002 nepřijímají noví studenti.
Cílem studijního programu je vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky. Uplatnění najdou také jako vysoce kvalifikovaní obchodníci s výpočetní technikou.

Podmínky přijetí

Předložit maturitní vysvědčení a mít standardní znalosti a dovednosti absolventa střední školy s maturitou. V ak. r. 2002/2003, a v letech následujících, nebude otevřen 1. ročník magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika.

Podmínky absolvování programu
  • V průběhu magisterského studia musí student získat minimálně 300 kreditů v předepsané skladbě z předmětů povinných, volitelných oborových a mimooborových, povinně volitelných předmětů teoretické nadstavby a předmětů všeobecně vzdělávacích včetně cizích jazyků. Povinnou částí studia je zpracování a obhajoba dvou individuálních technických projektů. Povinnou součástí státní závěrečné zkoušky je zpracování diplomové práce, její prezentace a obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika je dobíhající studijní program. Poslední termín řádné, potažmo náhradní, státní závěrečné zkoušky tohoto studijního programu bude v červnu r. 2007. Studentům, kteří k červnu v r. 2007 nezískají 300 kreditů v předepsané kreditové skladbě, a přitom nevznikne důvod pro ukončení jejich studia, bude nabídnut přechod do bakalářského studijního programu, který bude akreditovaný pro následný ak. r. 2007/2008.
Pravidla vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.

Hodnocení studia

Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Závěrečná zkouška v libovolném předmětu může být písemná, ústní a nebo kombinovaná.

Garant programu

Obory studia

NázevZkratkaJazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Výpočetní technika a informatikaVTIčeský2007
Nahoru