Detail programu

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTI-DR-4

Kód: P2651

Typ: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2024

Cíle studia

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimédií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje průpravu a atestaci k vědecké práci.

Podmínky přijetí

Ke studiu může být přijat absolvent magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice a výpočetní technice, který úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a jejích aplikací z okruhu tématu disertační práce, předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, znalost angličtiny a souhlas školitele.

Podmínky absolvování programu

Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:

  • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.
Pravidla vytváření studijních plánů

Jsou stanovena směrnicí děkana pro sestavovaní individuálního plánu studenta. Předepisují celkový počet předmětů, jejich časové zařazení do semestrů a minimální počet předmětů teoretického základu. Výběr předmětů vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.

Hodnocení studia

Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů i pro hodnocení státní doktorské zkoušky se používá dvouhodnotová stupnice prospěl, neprospěl.

Garant programu

Obory studia

NázevZkratkaJazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Výpočetní technika a informatikaDVI4český,anglický2024
Nahoru