Detail programu

Informační technologie

Zkratka: BIT

Kód: B0613A140016

Typ: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: Akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Jazyk výuky: český

Akreditace: 25. 6. 2019 - 25. 5. 2029

Informace pro uchazeče o studium

Cíle studia

Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.

Profil absolventa

V bakalářském studijním programu Informační technologie je kladen důraz nejen na kvalitní teoretickou přípravu studentů v oblasti technických i programových prostředků, tj. na získání široké znalosti a porozumění předmětům v oboru, ale i na získání praktických znalostí a dovedností v rámci studia, které umožní využití teorií, konceptů a metod v praxi.

Vyučovaný teoretický základ, zejména v oblasti matematiky, formálních jazyků, algoritmů, obecných principů programovacích jazyků a objektově orientovaného programování apod., v kombinaci s průběžnou přípravou na zvládnutí všech aspektů tvůrčí činnosti (včetně etického rozměru u některých aspektů), kdy studenti používají odpovídající základní výzkumné postupy, poskytuje kvalitní přípravu jak pro praxi, tak pro další pro studium v navazujících magisterských a následně doktorských studijních programech. Cílem programu je rozvinout schopnost studentů samostatně a odpovědně se rozhodovat na základě rámcového zadání a samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě osobní praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení. Již v rámci studia předmětů studenti pracují v týmech, kdy posílí v rámci oboru dovednost srozumitelně a přesvědčivě sdělovat své názory na danou problematiku a řešení problémů a zpracovat a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu.

Absolventi studijního programu jsou nejen schopni čerpat z širokých teoretických znalostí v oboru ale jsou také kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti. Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oblasti informačních technologií.

Charakteristika profesí absolventů

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška není součástí přijímacího řízení. Místo ní uchazeči absolvují vybraný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) pořádaných společností SCIO. Uchazeči si mohou zvolit OSP - Obecné studijní předpoklady, MAT - Matematika nebo VŠP - Všeobecné študijné predpoklady. Při včasném podání přihlášky a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč vybraného testu zúčastnit zdarma. Pokud uchazeč splní některou z vyhlášených podmínek, může požádat o přednostní přijetí a vyhnout se tak NSZ. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: https://www.fit.vut.cz/applicants/ Aktuální směrnici pak lze nalézt na https://www.fit.vut.cz/fit/info/rizeni/

Podmínky absolvování programu

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA). Z důvodu účasti studentů z různých zemí, a tedy s často rozdílným absolvovaným jazykovým vzděláním, je pro studenty, mimo specializovaného předmětu Angličtina pro IT, zařazen i předmět Angličtina, aby byla zajištěna rovná úroveň pro absolvování předmětů v tomto jazyce. 

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.

Pravidla vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Za povinné předměty je celkem 146 kreditů. Z povinně volitelných skupin je nutné absolvovat min. jeden předmět angličtiny ze skupiny PVA na úrovni B1 a vyšší a min. jeden povinně volitelný technický předmět (PVT). Skupiny PVA i PVT jsou z hlediska metodiky MŠMT skupiny typu B. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky. Počet kreditů za volitelné předměty je doplňkem do 180 kreditů. Vyučovací hodina má délku 50 minut.

Hodnocení studia

Základem pro kontrolu studia je získávání bodů za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je 100. Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle European Credit Transfer System (ECTS) (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.

Klíčové výsledky učení

Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.

Příklady témat závěrečných prací
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic
Přístup k odborné literatuře
 • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
 • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
 • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
 • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
 • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
 • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

K přijetí do studijního programu není nutné absolvování konkrétních středních škol. Nejvíce však navazuje na školy typu středních průmyslových a odborných škol se zaměřením na IT. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.

Garant programu

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty programu BIT, kteří zahájili studium v ak. r. 2019/20 a později.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Studenti 3. ročníku si mohou požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDMDiskrétní matematika5PZaZkFEKT
IELElektronika pro informační technologie6PZaZkFIT
ILGLineární algebra5PZaZkFEKT
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZkFIT
IZPZáklady programování7PZaZkFIT
FIKFilozofie a kultura *)3VZaICV
FITDějiny a filozofie techniky3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IAHSAplikovaná herní studia - výzkum a design3VZkFAVU
IACHArchitektura 20. století3VZkFAVU
IAPZAutorská práva - zimní *)3VZaFAVU
IATDAktuální témata grafického designu2VZaFAVU
ICUZČeské umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní3VZkFAVU
IDDZDějiny designu 1 - zimní3VZkFAVU
IDF1Dějiny a kontexty fotografie 13VZkFAVU
IDH1Vizuální styly digitálních her 12VZaFAVU
IDSYDaňový systém ČR2VKlzFEKT
ID2ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZkFAVU
IELSElektrotechnický seminář2VZaFEKT
IFAIFyzika 1 - fyzika pro audio inženýrství6VZaZkFEKT
IFEaFyzika v elektrotechnice (v angličtině)5VZaZkFEKT
IFSFyzikální seminář2VZaFEKT
IHSHerní studia3VZkFAVU
IKKKruhové konzultace0V-FIT
IKPOKurz pornostudií3VZkFAVU
IODI3D optická digitalizace 12VZaFAVU
IPOMPodnikatelské minimum4VZaFEKT
IRO1Digitální sochařství - 3D robotické obrábění 12VZaFAVU
ISCPočítačový seminář2VZaFIT
ISMMatematický seminář2VZaFEKT
IVGInformační výchova a gramotnost1VZaFIT
I3T1Digitální sochařství - 3D tisk 12VZaFAVU
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZkFIT
IMA1Matematická analýza 14PZaZkFEKT
INCNávrh číslicových systémů5PZaZkFIT
IOSOperační systémy5PZaZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
FIKFilozofie a kultura3VZaICV
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZaFIT
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZaFIT
IAPLAutorská práva - letní1VZaFAVU
ICULČeské umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní3VZkFAVU
IDDLDějiny designu 1 - letní3VZkFAVU
IDF2Dějiny a kontexty fotografie 23VZkFAVU
IDH2Vizuální styly digitálních her 22VZaFAVU
ID2LDějiny designu 2 - letní *)3VZkFAVU
IMKMechanika a akustika6VKlzFEKT
IJCJazyk C5VZkFIT
IKAHKritická analýza digitálních her3VZkFAVU
IMSOMatematický software3VZaFSI
IMVMatematické výpočty pomocí MAPLE2VZaFSI
IPF1Počítačová fyzika I3VKlzFSI
IPLPodnikatelská laboratoř4VKlzFP
IRO2Digitální sochařství - 3D robotické obrábění 22VZaFAVU
ISJSkriptovací jazyky5VZkFIT
ITWTvorba webových stránek5VKlzFIT
ITYTypografie a publikování4VKlzFIT
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlzFIT
I3T2Digitální sochařství - 3D tisk 22VZaFAVU
PRMPrávní minimum3VZaICV
RETRétorika3VZaICV

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IALAlgoritmy5PZaZkFIT
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZkFIT
IMA2Matematická analýza 24PZaZkFEKT
INPNávrh počítačových systémů6PZaZkFIT
IPTPravděpodobnost a statistika5PZaZkFEKT
ISSSignály a systémy6PZkFIT
AITAngličtina pro IT3PVAZaZkFEKT
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZkFEKT
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZkFEKT
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZkFEKT
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZkFEKT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
IANAAnalogová technika6VZaZkFEKT
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlzFIT
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZaFIT
IFIMFinanční management pro informatiky3VKlzFP
IAE1Analogová elektronika 17VZaZkFEKT
IDPODrobné podnikání *)4VKlzFP
IECaElektronický obchod (v angličtině)6VKlzFP
IELAElektroakustika 16VZaZkFEKT
IFTEFinanční trhy pro ekonomické informatiky3VZaZkFP
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlzFIT
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlzFEKT
IMMaDigitální marketing a sociální média (v angličtině)5VKlzFP
ININávrh a implementace IT služeb4VKlzFIT
INRPNávrh a realizace elektronických přístrojů6VZaZkFEKT
IPDSProjektování datových sítí5VZaZkFEKT
IPF2Počítačová fyzika II3VKlzFSI
IPMAManagement5VZaZkFEKT
IPSProgramovací seminář2VZaFIT
IPZPeriferní zařízení *)3VZkFIT
IP1Projektová praxe 15VKlzFIT
IRBMRobotika a manipulátory4VZaZkFEKT
IVP1Vybrané partie z matematiky I.5VZkFEKT
IZHVZáklady herního vývoje4VKlzFAVU
IZSYZabezpečovací systémy5VZaZkFEKT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZaFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMAEMakroekonomie6VZaZkFP
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IW5Programování v .NET a C#5VKlzFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IUMIÚvod do medicínské informatiky *)5VZaZkFEKT
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IDSDatabázové systémy5PZaZkFIT
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZkFIT
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZkFIT
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZkFIT
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZkFIT
ICPSeminář C++4PVTZaFIT
ICSSeminář C#4PVTKlzFIT
IJASeminář Java4PVTZaFIT
IVHSeminář VHDL4PVTZaFIT
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZkFEKT
IDASDaňová soustava *)7VZaZkFSI
IFANFinanční analýza5VZaZkFP
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZaICV
IAE2Analogová elektronika 26VZaZkFEKT
IAMPokročilá matematika5VKlzFIT
IANAnalýza binárního kódu4VKlzFIT
IAUDAudio elektronika5VZaZkFEKT
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZkFIT
IIOTKomunikační systémy pro IoT5VZaZkFEKT
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlzFIT
IMOLÚvod do molekulární biologie a genetiky5VZaZkFEKT
IMRMobilní roboty5VZaFSI
IM2AMatematika 26VZaZkFEKT
IPRIPrávo informačních systémů5VZkFP
IPSMPlošné spoje a povrchová montáž5VZaZkFEKT
IP2Projektová praxe 25VKlzFIT
IRZORobotika a zpracování obrazu7VZaZkFEKT
ITPTechnika personálních počítačů *)4VZkFIT
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZkFIT
IVP2Vybrané partie z matematiky II.5VZkFEKT
IZAProgramování zařízení Apple5VZkFIT
IZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZkFEKT
IZSWZvukový software2VZaFEKT
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlzFIT
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZkFEKT
JS1Španělština: začátečníci 2/23VZaZkFEKT
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZaFEKT
IMIEMikroekonomie6VZaZkFP
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZkFIT
IPAPokročilé asemblery5VZkFIT
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZkFEKT
IPPKPočítačová podpora konstruování6VKlzFEKT
IUCEÚčetnictví6VZaZkFP
IPSOPedagogická psychologie5VZkFEKT
IZFIZáklady financování6VZaZkFP
IZMAZáklady marketingu5VZaZkFP
ZPXZahraniční odborná praxe5VZaFIT

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IISInformační systémy4PZaZkFIT
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZkFIT
IMSModelování a simulace5PZaZkFIT
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZkFIT
ITTSemestrální projekt5PZaFIT
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlzFIT
IP3Projektová praxe 35VKlzFIT
IRR1Řízení a regulace 17VZaZkFEKT
IZVZpracování a vizualizace dat v prostředí Python4VKlzFIT

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IBTBakalářská práce13PZaFIT
IMUMultimédia v počítačových sítích4VKlzFIT
IRR2Řízení a regulace 26VZaZkFEKT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru