Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail programu

Informační technologie

Zkratka: BIT

Kód: B0613A140016

Typ: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: Akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Cíle studia
Bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři informačních a komunikačních systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů. Počítá se rovněž se studenty z řad středoškolských učitelů, kteří si chtějí doplnit znalosti z oboru informačních technologií pro potřeby středoškolské výuky.
Profil absolventa
Absolventi bakalářského studijního programu Informační technologie mají základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků. Jsou kvalifikovaní a adaptabilní odborníci schopní se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.

Absolventi se typicky uplatňují v profesích jako analytici, návrháři, programátoři, testeři a údržbáři počítačových aplikací (například databázových a informačních systémů, webových aplikací nebo aplikací pro mobilní zařízení), konstruktéři počítačových systémů a číslicových zařízení, specialisté na konfiguraci počítačů a počítačových sítí, středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oblasti informačních technologií.
Charakteristika profesí absolventů
Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.

Absolventi bakalářského studijního programu, kteří nepokračují v magisterském studijním programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.

Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.

Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky přijetí
Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací zkouška není součástí přijímacího řízení. Místo ní uchazeči absolvují vybraný test v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) pořádaných společností SCIO. Uchazeči si mohou zvolit OSP - Obecné studijní předpoklady, MAT - Matematika nebo VŠP - Všeobecné študijné predpoklady. Při včasném podání přihlášky a včasném uhrazení poplatku za přijímací řízení se bude moci uchazeč vybraného testu zúčastnit zdarma. Pokud uchazeč splní některou z vyhlášených podmínek, může požádat o přednostní přijetí a vyhnout se tak NSZ. Úplná, aktuálně platná pravidla pro přijímací řízení lze nalézt na URL: https://www.fit.vut.cz/applicants/
Podmínky absolvování programu
Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné. V bakalářském studijním programu jsou dvě skupiny povinně volitelných předmětů: PVA - angličtina (student musí v průběhu studia složit zkoušku z angličtiny na úrovni předmětu BAN4 nebo vyšší nebo si nechat tuto zkoušku uznat) a PVT - technické (student si musí zapsat jeden z předmětů IVH, ICP, ICS a IJA).

Student bakalářského studijního programu musí získat v prvním semestru studia alespoň 15 kreditů a v každém roce studia alespoň 30 kreditů. Pokud student v určitém akademickém roce studuje pouze jeden semestr, snižuje se počet kreditů, které musí v tomto roce získat, na polovinu (tj. na 15 kreditů). Pokud si student v daném akademickém roce zapsal méně než 60 kreditů, pro pokračování ve studiu mu stačí, když v tomto roce získá alespoň polovinu zapsaných kreditů. Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Pro absolvování bakalářského studijního programu je třeba úspěšně absolvovat předměty v celkovém rozsahu nejméně 180 kreditů, vypracovat bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z vyhlášených tematických okruhů.
Pravidla vytváření studijních plánů
Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
Hodnocení studia
Základem pro kontrolu studia je získávání bodů za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je 100. Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle European Credit Transfer System (ECTS) (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.
Klíčové výsledky učení
Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimédia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.
Rozsah státních závěrečných zkoušek
Státní závěrečná zkouška (SZZ) má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní část spočívající v odborné rozpravě o zadaných tématických okruzích vycházejících z povinných předmětů bakalářského studijního programu.
Příklady témat závěrečných prací
 • Využití grafického procesoru jako akcelerátoru - technologie OpenCL
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze
 • Přizpůsobení platformy LLVM pro mikroprocesor Motorola 68000
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC
 • Rozšíření knihovny OpenSceneGraph pro zobrazení 3D obrazových dat v medicíně
 • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí
 • Nástroje na podporu administrace a ladění výkonnosti databázového serveru Oracle 11g
 • Modelování dopravy s využitím celulárních automatů
 • Programátor pro ICSP rozhraní mikrokontrolerů Pic
Přístup k odborné literatuře
 • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
 • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
 • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
 • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
 • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
 • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené
Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Návaznost na další typy studijních programů
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie na FIT VUT v Brně nebo v příbuzných studijních programech na jiných vysokých školách.
Garant programu

Výběr akademického roku a studijního plánu

Tento studijní plán je určen pro studenty, kteří zahájili studium v ak. r. 2019/20 a později.

Student si musí zapsat nejprve opakované povinné a povinně volitelné předměty. Dále si student zapisuje předměty povinné a povinně volitelné pro příslušný ročník. Až pak si může zapsat předměty volitelné pro příslušný ročník nebo z nižších ročníků. Pokud si student pro daný semestr nezapíše všechny povinné a povinně volitelné předměty (vyjma předmětů ITT - Semestrální projekt a IBT - Bakalářská práce), smí si v daném semestru zapsat nejvýše jeden volitelný předmět.

Studenti 3. ročníku si mohou požádat o zápis 1-3 libovolných předmětů z magisterského studia. Vybrané předměty budou v bakalářském studiu započteny jako volitelné. Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti a budou posuzovány s ohledem na dosavadní studijní výsledky.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IDMDiskrétní matematika5PZaZk
IELElektronika pro informační technologie6PZaZk
ILGLineární algebra5PZaZk
IUSÚvod do softwarového inženýrství5PZaZk
IZPZáklady programování7PZaZk
FIKFilozofie a kultura *)3VZa
FITDějiny a filozofie techniky3VZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
IACHArchitektura 20. století3VZk
ICUZČeské umění 1. poloviny 20. století v souvislostech - zimní3VZk
IDDZDějiny designu 1 - zimní3VZk
IDF1Dějiny a kontexty fotografie 13VZk
ID2ZDějiny designu 2 - zimní *)3VZk
IFAIFyzika pro audio inženýrství6VZaZk
IFEaFyzika v elektrotechnice (v angličtině)5VZaZk
IFSFyzikální seminář2VZa
ISCPočítačový seminář2VZa
ISMMatematický seminář2VZa
IVGInformační výchova a gramotnost1VZa
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
ISUProgramování na strojové úrovni6PZaZk
IMA1Matematická analýza 14PZaZk
INCNávrh číslicových systémů5PZaZk
IOSOperační systémy5PZaZk
AITAngličtina pro IT3PVAZaZk
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 13PVAZaZk
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 23PVAZaZk
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZk
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZk
IVHSeminář VHDL4PVTZa
FIKFilozofie a kultura3VZa
HKOManažerská komunikace a prezentace3VZa
HVRManažerské vedení lidí a řízení času3VZa
ICULČeské umění 2. poloviny 20. století v souvislostech - letní3VZk
IDDLDějiny designu 1 - letní3VZk
IDF2Dějiny a kontexty fotografie 23VZk
ID2LDějiny designu 2 - letní *)3VZk
IMKMechanika a akustika6VKlz
IJCJazyk C5VZk
ISJSkriptovací jazyky5VZk
ITWTvorba webových stránek5VKlz
ITYTypografie a publikování4VKlz
IVSPraktické aspekty vývoje software5VKlz
PRMPrávní minimum3VZa
RETRétorika3VZa

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IALAlgoritmy5PZaZk
IFJFormální jazyky a překladače5PZaZk
IMA2Matematická analýza 2 *)4PZaZk
INPNávrh počítačových systémů6PZaZk
IPTPravděpodobnost a statistika *)5PZaZk
ISSSignály a systémy6PZk
AITAngličtina pro IT3PVAZaZk
BAN1Angličtina 1: mírně pokročilí 1 *)3PVAZaZk
BAN2Angličtina 2: mírně pokročilí 2 *)3PVAZaZk
BAN3Angličtina 3: středně pokročilí 13PVAZaZk
BAN4Angličtina 4: středně pokročilí 23PVAZaZk
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZk
FCEAngličtina: praktický kurz obchodní konverzace a prezentace3VZa
ILIPokročilá témata administrace operačního systému Linux4VKlz
IMFMatematické základy fuzzy logiky5VKlz
ININávrh a implementace IT služeb4VKlz
IPMAPodnikový management5VZaZk
IPSProgramovací seminář2VZa
IPZPeriferní zařízení3VZk
IP1Projektová praxe 15VKlz
IVP1Vybrané partie z matematiky 15VZk
I2CTechnologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)4VKlz
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
JS1Španělština: začátečníci 1/23VZa
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZa
IMAEMakroekonomie5VZaZk
IW1Desktop systémy Microsoft Windows5VZaZk
IPAPokročilé asemblery5VZk
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZk
IPSOPedagogická psychologie5VZk
IUMIÚvod do medicínské informatiky5VZaZk
IZEPZáklady ekonomiky podniku4VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IDSDatabázové systémy5PZaZk
IPKPočítačové komunikace a sítě4PZaZk
IPPPrincipy programovacích jazyků a OOP5PZaZk
IZGZáklady počítačové grafiky6PZaZk
IZUZáklady umělé inteligence4PZaZk
ICPSeminář C++4PVTZa
ICSSeminář C#4PVTKlz
IJASeminář Java4PVTZa
IVHSeminář VHDL4PVTZa
AEUAngličtina pro Evropu3VZaZk
I1CSíťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)4VKlz
IDASDaňová soustava *)4VZaZk
IFANFinanční analýza4VZaZk
FITDějiny a filozofie techniky *)3VZa
IAMPokročilá matematika5VKlz
IANAnalýza binárního kódu4VKlz
IBSBezpečnost a počítačové sítě4VZaZk
IIZSpráva serverů IBM zSeries5VKlz
SURStrojové učení a rozpoznávání5VZk
IP2Projektová praxe 25VKlz
ITPTechnika personálních počítačů4VZk
ITSTestování a dynamická analýza5VZaZk
IVP2Vybrané partie z matematiky 25VZk
IZAProgramování zařízení Apple5VZk
IZSLZobrazovací systémy v lékařství5VZaZk
JA3Anglická konverzace na aktuální témata3VZaZk
JS1Španělština: začátečníci 2/23VZaZk
IKPTKultura projevu a tvorba textů5VZa
IMIEMikroekonomie5VZaZk
IW2Serverové systémy Microsoft Windows5VZaZk
IW5Programování v .NET a C#5VKlz
IIPDInženýrská pedagogika a didaktika5VZk
IPPKPočítačová podpora konstruování6VKlz
IUCEÚčetnictví4VZaZk
IPSOPedagogická psychologie5VZk
IZFIZáklady financování4VZaZk
IZMAZáklady marketingu5VZaZk
ZPXZahraniční odborná praxe5VZa

3. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IISInformační systémy4PZaZk
IMPMikroprocesorové a vestavěné systémy6PZaZk
IMSModelování a simulace5PZaZk
ISASíťové aplikace a správa sítí5PZaZk
ITTSemestrální projekt5PZa
ITUTvorba uživatelských rozhraní5PKlz
IP3Projektová praxe 35VKlz

3. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZak
IBTBakalářská práce13PZa
IMUMultimédia v počítačových sítích4VKlz
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
A1-41-4BAN4VAIT, BAN1, BAN2, BAN3, BAN4Angličtina
T194VICP, ICS, IJA, IVHTechnický předmět
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru