Detail programu

Informační technologie a umělá inteligence

Zkratka: MITAI

Kód: N0619A140001

Typ: navazující magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 2 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: Akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Akreditace: 25. 6. 2019 - 25. 6. 2029

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Informační technologie a umělá inteligence rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané na bakalářské úrovni studia informačních technologií. Rozvíjí zejména schopnosti analýzy problémů (i formálními prostředky) a schopnosti nalézat kreativně jejich řešení jak samostatně, tak i ve vedení týmu. Přitom rozšiřuje a prohlubuje znalosti pro informační technologie obecné (možnosti a hranice klasické informatiky, vyčíslitelnost, složitost, paralelizace a komunikace, moderní architektury výpočetních systémů, různá paradigmata programování, práce s daty, realizace a vyhodnocování experimentů) a zároveň nabízí možnost prohloubení určitého směru informačních technologií pomocí specializací tak, aby se absolvent mohl po doplnění zkušeností stát expertem v tomto směru. Cílem programu je rovněž dát absolventům schopnost hladkého celoživotního učení a přizpůsobování se trendům ve velmi progresivně se rozvíjející a dynamicky se měnící oblasti informačních technologií.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího studijního programu Informační technologie a umělá inteligence má široký nadhled nad oblastí informačních technologií s porozuměním hranicím možností. Jeho odborné znalosti pokrývají oblasti architektur strojů, používaných v současosti v informačních technologiích, různých paradigmat programování takových strojů, zpracování i náročných dat a technologií využívaných pro implementaci umělé inteligence. Další specifické znalosti pak prohlubuje zvoleným směrem dle vybrané specializace. Absolvent dokáže provádět kritickou analýzu problémů z této oblasti, má schopnost navrhovat efektivní řešení takových problémů. Díky získaným hlubokým znalostem dnes užívaných nástrojů a postupů také dokáže tato řešení implementovat. Je schopen použít některé z výzkumných postupů pro získání nových informací. Široký teoretický základ mu umožňuje snadnou adaptaci na rozvoj oblasti a flexibilitu na trhu práce, dává schopnost samostatného rozhodování v proměnlivém prostředí a schopnost formulovat zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky.

V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti informačních technologií, tedy na pozicích zaměřených na vývoj a testování aplikací různých směrů IT, informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy a zařízení, počítačové a vestavěné systémy, kyberfyzikální systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku, multimédia a uživatelská rozhraní informačních technologií, uplatní se též jako vedoucí týmu pracovníků.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské).

Podmínky absolvování programu

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (student musí splnit předměty ve skladbě předepsané studijním plánem studijního programu a jeho specializace, kterou si zvolil) a volitelné. Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Získání nejméně 120 kreditů (včetně kreditů za předepsané povinné předměty) opravňuje studenta k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, která sestává z ústní části (odborná rozprava) a obhajoby diplomové práce. Složení obou částí státní závěřečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení studijního programu a přiznání kvalifikace inženýra.

Pravidla vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů jsou dány vnitřními předpisy VUT.
Navazující magisterský studijní program je koncipován jako dvouletý s celkovou zátěží 120 kreditů, z nichž 60 tvoří povinné předměty studijního programu včetně kvalifikační práce, minimálně 30 kreditů povinné předměty specializace (podle konkrétní specializace od 30 do 35).
Skladba povinných předmětů studijního programu je provedena tak, aby v nich došlo k prohlubování klíčových znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií, poznání hranic a možností oblasti a formování přístupu k analýze a řešení problémů inženýrské praxe s pomocí současných poznatků vědy. Povinné předměty programu jsou: Architektury vápočetních systémů, Funkcionální a logické programování, Moderní trendy informatiky, Paralelní a distribuované algoritmy, Statistika a pravděpodobnost, Teoretická informatika, Ukládání a příprava dat, Umělá inteligence a strojové učení. Předměty kvalifikační práce představuje Semestrální projekt a na něj navazující Diplomová práce.
Na povinné předměty studijního programu navazují povinné předměty specializace, v nichž dochází k prohloubení znalostí určitého směru tak, aby se absolvent mohl stát expertem v tomto směru informačních technologií.
Některé povinné předměty, u nichž není nutná bezprostřední návaznost, nejsou vázány na konkrétní ročník. Student si pak může zvolit, zda si takový povinný předmět zapíše ihned v prvním nebo až ve druhém ročníku. Takové povinné předměty mají ve studijním plánu uveden ročník "0".
Studijní plán si každý studující doplňuje do potřebného objemu kreditů z široké nabídky odborně zaměřených volitelných předmětů podle svého zájmu tak, aby se mohl dále individuálně odborně profilovat.

Hodnocení studia

Základem pro kontrolu studia je získávání bodů za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je 100. Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle European Credit Transfer System (ECTS) (A; B; C; D; E; F). Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3). Hodnoticí systém je založen na použití kreditů a je kompatibilní s Evropským kreditovým systémem ECTS. Student získá daný počet kreditů po splnění všech požadavků stanovených individuálně v jednotlivých předmětech. Závěrečná zkouška předmětu může být písemná, ústní nebo kombinovaná.

Přístup k odborné literatuře
  • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
  • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
  • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
  • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
  • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
  • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie. Absolvent může dále pokračovat v doktorském studijním programu, zejména ve vzdělávací oblasti Informatika.

Garant programu

Specializace

NázevZkratkaJazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Bioinformatika a biocomputingNBIOčeský2029
Informační systémy a databázeNISDčeský2029
Inteligentní systémyNISYčeský2029
Inteligentní zařízeníNIDEčeský2029
Kyberfyzikální systémyNCPSčeský2029
Kybernetická bezpečnostNSECčeský2029
Matematické metodyNMATčeský2029
Počítačová grafika a interakceNGRIčeský2029
Počítačové sítěNNETčeský2029
Počítačové viděníNVIZčeský2029
Softwarové inženýrstvíNSENčeský2029
Strojové učeníNMALčeský2029
SuperpočítáníNHPCčeský2029
Verifikace a testování softwareNVERčeský2029
Vestavěné systémyNEMBčeský2029
Vývoj aplikacíNADEčeský2029
Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazykaNSPEčeský2029
Nahoru