Detail programu

Elektrotechnika a informatika

Zkratka: EI-MGR-3

Kód: N2612

Typ: navazující magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční

Akreditace: 1. 9. 1995 - 31. 8. 2007

Cíle studia

Vychovat absolventy, kteří se v praxi uplatní jako vědečtí a vývojoví pracovníci, projektanti a konstruktéři počítačových systémů a počítačových sítí, jako specialisté pro tvorbu a rozvoj systémů založených na počítačích, prostředků CAD a CAE, automatizace inženýrských prací a aplikací umělé inteligence, jako programátoři specialisté pro tvorbu, rozvoj a údržbu systémových programů, databázových systémů a informačních systémů a jako kvalifikovaní poradci pro záležitosti výpočetní techniky a informačních technologií. Do tohoto studijního programu již nejsou přijímáni studenti.

Podmínky přijetí

Předložit vysokoškolský diplom a mít základní znalosti a dovednosti bakaláře, který absolvoval na některé vysoké škole obor se základy elektrotechniky, výpočetní techniky a informatiky, nebo jiný příbuzný obor. V ak. r. 2004/2005, a v letech následujících, nebyli a nebudou do tříletého navazujícího magisterského studijního programu Elektrotechnika a informatika vyhlášeny přijímací zkoušky a přijímáni noví studenti.

Podmínky absolvování programu
  • V průběhu navazujícího magisterského studia musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě z předmětů povinných, volitelných oborových a mimooborových, povinně volitelných předmětů teoretické nadstavby a předmětů všeobecně vzdělávacích včetně cizích jazyků. Povinnou částí studia je zpracování a obhajoba dvou individuálních technických projektů a zpracování diplomové práce, její prezentace a obhajoba před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika je dobíhající studijní program. Poslední termín řádné státní závěrečné zkoušky tohoto studijního programu bude v r. 2007. Studentům, kteří k červnu v r. 2007 nezískají 180 kreditů v předepsané kreditové skladbě, a přitom nevznikne důvod pro ukončení jejich studia pro nesplnění podmínek studijního programu, bude nabídnut přechod do navazujícího magisterského studijního programu, který bude akreditovaný pro následný ak.r. 2007/2008.
Pravidla vytváření studijních plánů

Skladba povinných předmětů je provedena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Volitelné předměty jsou nabízeny tak, aby jim předcházely povinné předměty, které pro volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.

Hodnocení studia

Kontrola studijních výsledků je odvozena od zisku "bodů" za vyhlášené položky v daném předmětu, kterými jsou například domácí úlohy, projekty v předmětech, ústní vystoupení na vyhlášené téma, průběžné testy, půlsemestrální zkouška, semestrální zkouška, a další. Maximální počet bodů je "100". Do dokumentace o studiu (zkušební zprávy) se zapíše celkový počet bodů a klasifikační symbol dle zpřesněné klasifikace a bodové stupnice podle "European Credit Transfer System (ECTS)" (A; B; C; D; E; F). "Jeden kredit" odpovídá přibližně "1/30" hodinové studijní zátěže v jednom týdnu. Vážený studijní průměr se pak počítá ze zpřesněného číselného vyjádření klasifikace ECTS (A=1; B=1,5; C=2; D=2,5; E=3).

Garant programu

Obory studia

NázevZkratkaJazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Výpočetní technika a informatikaVTNčeský2007
Nahoru