Detail programu

Informační technologie

Zkratka: IT-DR-3

Kód: P2646

Typ: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční,kombinovaná

Akreditace: 1. 1. 2002 - 31. 8. 2011

Cíle studia

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimedií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje také průpravu a atestaci k vědecké práci.

Podmínky přijetí

Ke studiu může být přijat absolvent magisterského nebo inženýrského studia s vysokoškolským vzděláním v informatice a výpočetní technice, který úspěšně složí přijímací zkoušku. Složení přijímací zkoušky předpokládá výběr tématu disertační práce vypsaného fakultou, nadprůměrné znalosti oblastí teorie a jejích aplikací z okruhu tématu disertační práce, předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, znalost angličtiny a souhlas školitele.

Podmínky absolvování programu

Jsou vymezeny individuálním studijním plánem studenta, jenž specifikuje studijní předměty, které je student povinen úspěšně absolvovat, předpokládané stáže a účasti na odborných konferencích a minimální pedagogické působení v bakalářském nebo magisterském studijním programu fakulty. Úspěšné ukončení studia je podmíněno:

  • Složením státní doktorské zkoušky, při níž prokazuje student hluboké znalosti metodologických přístupů, teorií a jejích aplikací v souladu se současným stavem poznání v těch vědních disciplinách, které jsou vymezeny předměty individuálního studijního plánu studenta a tématem jeho disertační práce. Obsahem státní doktorské zkoušky je rovněž hodnocení předpokládaných cílů disertační práce, metod řešení a doposud dosažených vlastních výsledků.
  • Obhajobou doktorské disertační práce.
Pravidla vytváření studijních plánů

Jsou stanovena směrnicí děkana pro sestavovaní individuálního plánu studenta. Předepisují celkový počet předmětů, jejich časové zařazení do semestrů a minimální počet předmětů teoretického základu. Výběr předmětů vychází z tématu disertační práce a podléhá schválení oborovou radou.

Hodnocení studia

Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů individuálního plánu studenta se používá stupnice ECTS (výborně 1A, velmi dobře 2B, dobře 2C, uspokojivě 3D, dostatečně 3E, nevyhovující 4F), pro hodnocení státní zkoušky dvouhodnotová stupnice (prospěl, neprospěl).

Garant programu

Obory studia

NázevZkratkaJazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Nahoru