Božetěchova 4th Floor

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S Metodějova Božetěchova vehicular entrance entrance vehicular entrance Křižíkova entrance Kollárova R402 Aircondition R404 Office R401 staircase R408.2 Bedroom 408.2 P R408.1 Bedroom 408.1 P R408.3 bathroom R409.3 bathroom R409.2 Bedroom 409.2 P R409 entry R408 entry R409.1 Bedroom 409.1 P R410.2 bathroom R410.1 Bedroom 410.1 P R410 entry R407 staircase R406.1 Bedroom 406.1 P R406.2 bathroom R406 entry R406.3 staircase Q403 Machine Room Q403 Q320 staircase Q402 corridor Q402 X ax n
Back to top