Course details

Basic Elements of Financing

ZFI FP ZFI Acad. year 2022/2023 Summer semester 6 credits

Current academic year

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

 • 26 hrs lectures
 • 26 hrs exercises

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

After completion of the course, student is able:

Learning objectives

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Prerequisite knowledge and skills

Not required.

Study literature

 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
 • FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

Fundamental literature

 • MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
 • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
 • BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Syllabus of lectures

Course outline:

 1. Introduction to financial management & founding budget
 2. Management of current assets
 3. Capital budgeting
 4. Basics of financial mathematics and loan amortization schedules
 5. External sources – private equity and lease
 6. External resources: Short-term resources and long-term resources
 7. Internal sources of funding
 8. Cash flow
 9. Financial analysis part 1
 10. Financial analysis part 2
 11. Bankrutpcy predictions models and DuPont diagram 
 12. The company's financial goals and their evaluation
 13. Summary, reserve

Syllabus of exercises

1. Introduction to the subject. Credit conditions. Foundation budget. 2. Inventory management models

3. Methods of evaluating investment projects

4. Installment plans

5. Assessing the benefits of leasing and loan

6. Mid-term test

7. Short-term financing (discount), cash conversion cykle

8. Compilation of CF by indirect method and introduction to financial analysis

9. Financial analysis of ratios. 

10. DuPont analysis

11. Bankruptcy predicion models. Cash flow by using direct method.

12. Final test

13. Test retake

Progress assessment

CREDIT REQUIREMENTS: At least 50 % successful passing of test. Students have the possibility to use one regular and one resit test. Presentation of the essay. Voluntary homework. Participation in seminars (one absence during the semester is tolerated).

WAY OF EXAMINATIONS: The written exam is oriented to verify theoretical and practical knowledge. The questions are formulated in the form of open and closed questions. The test is required 50% success rate.

RULES OF THE CLASSIFICATION: according to rules of study Examination of Brno University of Technology

Teaching methods and criteria

The course contains lectures that explain principles, decisions problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Controlled instruction

Attendance at lectures is not compulsory, but is recommended. Attendance at seminars is required and checked by the tutor. Lessons are composed on the basis of weekly schedules. Way of substituting missed lessons is fully in competence of a teacher.

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
 • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top