Detail předmětu

Základy financování

ZFI FP ZFI Ak. rok 2022/2023 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb a jejich promítání do finančních požadavků, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Literatura studijní

 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
 • FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
 • NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

Literatura referenční

 • MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
 • KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 • SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
 • BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Osnova přednášek

Osnova předmětu:

 1. Úvod do finančního řízení & zakladatelský rozpočet
 2. Řízení oběžného majetku
 3. Investiční rozhodování
 4. Základy finanční matematiky a splátkové plány
 5. Externí zdroje – PE a leasing
 6. Externí zdroje: Krátkodobé zdroje a dlouhodobé zdroje
 7. Interní zdroje financování
 8. Cash flow
 9. Finanční analýza 1. část
 10. Finanční analýza 2. část
 11. Souhrnné ukazatele hodnocení finanční analýzy podniku
 12. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení
 13. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení

 1. Úvod do předmětu. Podmínky získání zápočtu. Zakladatelský rozpočet.
 2. Modely řízení zásob
 3. Metody hodnocení investičních projektů
 4. Splátkové plány
 5. Posuzování výhodnosti leasingu a úvěru
 6. Průběžný test
 7. Krátkodobé financování (skonto), obratový cyklus peněz
 8. Sestavení CF nepřímou metodou a úvod do finanční analýzy
 9. Finanční analýza poměrových ukazatelů
 10. Rozklad ROE
 11. Bonitní/bankrotní modely. Cash flow přímou metodou.
 12. Závěrečný test
 13. Opravný závěrečný test

Průběžná kontrola studia

Zápočet:

 • Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní práci (ve formě příkladů),
 • Průběžný test v 6. týdnu semestru ověření znalostí za 1. – 5. týden výuky ve cvičeních, student může získat 20 bodů. Tento test nelze opakovat.
 • Závěrečný test ve 12. týdnu: ověření znalostí za celý semestr výuky ve cvičeních, student může získat 40 bodů. Test je možné jednou opakovat -  13. týdnu semestru.

K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení z průběžného a závěrečného testu, tj. 30 bodů.


Zkouška

Zkouška je výhradně v písemné formě. Zkouška bude obsahovat následující části:
• 5 uzavřených otázek (4 možnosti, 1-4 správně) - každá otázka za 2 body (celkem za část 0-10 bodů)
• 2 otevřené otázky,- každá otázka 0-10 bodů (celkem za část 20 bodů)
• 1 příklad (0-10 bodů) – obdobný příkladům ze cvičení, případně z přednášky. 

Výsledné hodnocení z předmětu je na základě součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ.


Studenti studující dle ISP mají povinnost absolvovat závěrečný zápočtový test a zkoušku. Termín bude vypsán v IS.

Metody vyučování

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru