Course details

Communication and Presentation Skills

HKO Acad. year 2022/2023 Summer semester 3 credits

Vyjádřit svá přání, požadavky a vlastní stanoviska s použitím jasných argumentů a s přiměřeným projevem emocí, spontánně reagovat na požadavky jiných, přijmout kritiku nebo poskytnout konstruktivní kritiku je podmínkou pro zdravou a rovnocennou komunikaci mezi dvěma a více lidmi. Schopnost jasně, srozumitelně a poutavě vyjádřit myšlenku před jednotlivcem i před větší skupinou lidí, dává lidem, kteří se k ní tréninkem dopracovali, pocit jistoty a sebedůvěry. Je jednoznačně výhodu v pracovním i osobním životě.

Guarantor

Language of instruction

Czech, English

Completion

Credit

Time span

 • 26 hrs exercises

Department

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

 • Znalost teorie komunikace a její uplatnění v praxi,
 • schopnost rozpoznat druhy konfliktů a jak vznikají,
 • znalost důsledků neřešených konfliktů,
 • schopnost rozpoznat typy konfliktu,
 • osvojení vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,
 • poznání vlastního typického stylu řešení konfliktů,
 • schopnost efektivně používat asertivitu,
 • schopnost využít různé druhy prezentací.

Learning objectives

 • Dokázat aplikovat teorii komunikace v praxi,
 • umět rozpoznat druhy konfliktů a poznat jak vznikají,
 • znát důsledky neřešených konfliktů,
 • osvojit si schopnost rozpoznat typy konfliktu,
 • naučit se vhodné a účinné strategie řešení jednotlivých konfliktů,
 • poznat svůj typický styl řešení konfliktů,
 • dokázat efektivně používat asertivitu,
 • osvojit si různé druhy prezentací.

Study literature

 • Učební texty k předmětu.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. 79 s. ISBN 80-244-1357-4.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010. 328 s. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • MOTSCHNIG, R., NYKL, L. Komunikace zaměřená na člověka : Rozumět sobě i druhým. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-3612-9.
 • URBANOVÁ, Martina. Neverbální komunikace. In Urbanová Martina et.al. Rétorika pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s.ISBN 978-80-7380-217-2. 1. vyd. 2009: Aleš Čeněk, 2009. s. 36-44, 9 s. učebnice. ISBN 978-80-7380-217-2.

Syllabus of numerical exercises

 1. komunikace - nástroj manažera, komunikační bariéry a chyby
 2. verbální a neverbální komunikace
 3. konflikt - definice, postoje, cyklus a příčiny konfliktu
 4. styly řešení konfliktu, techniky řešení konfliktů
 5. schopnost předjímat vznik konfliktu, druhy a typy konfliktů
 6. eliminace osobních pocitů při řešení konfliktu, techniky řešení konfliktů a jejich nácvik
 7. typologie svízelných lidí a její využití při řešení konfliktu
 8. zvládání agresivity a sebeovládání
 9. prezentace - základní pravidla, jak připravit sebe i svou prezentaci, struktura prezentace
 10. zvládnutí trémy, analýza publika, technika řeči
 11. aktivizace posluchačů
 12. vlastní prezentace a její rozbor
 13. asertivita, manipulativní chování, pasivní chování

Controlled instruction

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80% účasti. V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle platné vyhlášky proděkana o hlášení překážek ve studiu.

Exam prerequisites

Pro získání zápočtu je třeba splnit všechny dále uvedené podmínky:

 • Účast na cvičeních minimálně 80%.
 • Úspěšné absolvování ústního pohovoru na jedno z dvaceti témat. Témata pokrývají látku probíranou v kurzu, student si téma losuje.
 • Diagnostické cvičení, při němž student bude úspěšně diagnostikovat a popíše jednotlivé prvky chování modelového moderátora.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Mon exercise 1., 3., 5., 7., 9., 11. of lectures L314 08:0011:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek
Mon exercise 1., 3., 5., 7., 9., 11. of lectures L314 12:0015:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek
Tue exercise 2023-05-02 L314 08:0009:500 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek Zápočtový termín
Tue exercise 2023-05-02 L314 10:0011:500 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek Zápočtový termín
Fri exercise 1., 3., 5., 7., 11., 13. of lectures L314 07:0010:5020 1BIA 1BIB 1MIT 2BIA 2BIB 2MIT 3BIT xx Kalášek

Course inclusion in study plans

Back to top