Course details

Management

manP FP manP Acad. year 2022/2023 Winter semester 5 credits

Current academic year

Achiving knowledges of the term management. Core of the topic is structuralization of management according to the functions. Detailed explanation of individual functions. Planning, organisation, leadership and control.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

 • 26 hrs lectures
 • 13 hrs exercises

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

Students will have a clear idea of modern approaches in management and its functions of planning, organising, leadership and control.

Learning objectives

The objective of the course is to provide students with knowledge of fundamentals of management, its terms, content, structuralization and methods.

Study literature

 • GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
 • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
 • VÁCHAL J.; VOCHOZKA M. Podnikové řízení. Praha, Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Fundamental literature

 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
 • ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
 • BĚLOHLÁVEK, F.; ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Management. Brno, Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-251-0396-X.
 • MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1.
 • DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.

Syllabus of lectures

Introduction, what is management
Planning
Organizing
Leadership
Control
Decision making
Process approach
Change management

Syllabus of exercises

The seminars are focused on practising the lectured topics and elaboration of case studies (both individually and in teams).

Progress assessment

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je požadováno úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu a aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení zápočtu musí získat alespoň 60% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
• semestrální práci
• presentaci semestrální práce
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).
Požadavky ke zkoušce: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS, pro její úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává  hodnocení práce v průběhu celého semestru.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 60%
Absolvování závěrečné zkoušky 40%
Celkem 100%

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrálního projektu
2) zkouška

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

 • zpracování a odevzdání semestrální práce
 • presentace semestrální práce
 • zpracování otázek z případových studií
 • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení)
 • zkouška

Teaching methods and criteria

Teaching consists of lectures, which consist of an explanation of discipline, content, terms, structure and methods. The exercises are aimed at the practical side of the lectured topics.

Controlled instruction

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
 • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top