Detail předmětu

Management

manP FP manP Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti si osvojí základní přístupy managementu a jeho funkce plánování, organizování, leadership a kontrola.

Cíle předmětu

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturalizací a metodami.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z oblasti ekonomiky podniku, podnikové funkce, hospodaření a výsledky.

Literatura studijní

 • GERBER, M. E.: Podnikatelský mýtus: proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. Praha, Management Press, 2004. 223 s. ISBN 80-7261-092-9
 • VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha, Management Press, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1.
 • VÁCHAL J.; VOCHOZKA M. Podnikové řízení. Praha, Grada, 2013. 685 s. ISBN 978-80-247-4642-5.

Literatura referenční

 • VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd. Praha, Management Press, 2014, 734 s. ISBN 978-80-726-1274-1.
 • BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2.
 • ROBBINS, S.P.; COULTER, M. Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
 • BĚLOHLÁVEK, F.; ŠULEŘ, O.; KOŠŤAN, P. Management. Brno, Computer Press, 2006, 724 s. ISBN 80-251-0396-X.
 • MAYLOR, H.; BLACMON, K.L. Researching business and management. New York, Palgrave Macmillan, 2005. 466 s. ISBN 0-333-96407-1.
 • DONNELLY, J.H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.

Osnova přednášek

Úvod, co je to management, jeho význam
Funkce v managementu - plánování
Organizování
Leadership
Kontrolování
Rozhodování
Procesní přístup
Řízení změny

Osnova cvičení

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat, zpracování a presentace semestrálních prací a případových studií (individuálně i skupinově).

Průběžná kontrola studia

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je (kromě jiného) požadována aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení zápočtu musí získat alespoň 60% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
• semestrální práci
• presentaci semestrální práce
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).
Požadavky ke zkoušce: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS, pro její úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává  hodnocení práce v průběhu celého semestru.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 60%
Absolvování závěrečné zkoušky 40%
Celkem 100%

Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrálního projektu
2) zkouška

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

 • zpracování a odevzdání semestrální práce
 • presentace semestrální práce
 • zpracování otázek z případových studií
 • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení)
 • zkouška

Metody vyučování

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Kontrolovaná výuka

Kontrola výsledků semestrální práce, výsledků řešení případových studií.
V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru