Course details

Pedagogical Psychology

XPC-PEP FEKT XPC-PEP Acad. year 2023/2024 Summer semester 5 credits

Course represents introduction to psychological studies. It is focused on methodology of psychology, Personality psychology, social psychology, developmental psychology, cognitive and general psychology, pedagogical psychology and neurophysiological basis of human brain. Psychological testing, discussion above case studies are involved.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination

Time span

 • 52 hrs lectures

Department

Lecturer

Learning objectives

The course provides students basic orientation in terminology of psychology and main psychological concepts. It should help them with forming of psychological insight to a problem that they will be able to use in their pedagogical praxis as well as in personal life.
Students define basic psychological terms, subjects of study of psychological subdisciplines. Students define all cognitive processes and states. Students explain psychological mechanisms of Freudian model of Personality, behavioristic model of personality and humanistic Rogerian model of Self. In aplication of case studies students interpret unappropriate behavior of young adolescent students in adecvate psychological terms and formulate suitable pedagogical intervention with major psychological profit of student.

Prerequisite knowledge and skills

The subject knowledge on the secondary school level is required.Interest in psychology is required.

Study literature

 • viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
 • Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
 • Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
 • Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
 • Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
 • Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
 • Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
 • Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Fundamental literature

 • Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.

Syllabus of lectures

I. Systems of psychology.
II. Social psychology and psychology of communication.
III. Developmental psychology
IV. Personality psychology
V. Cognitive psychology
VI. Pedagogical and school psychology 

Progress assessment

Final test and oral examination (both - min. 80% points).
80% presence in lectures. The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Schedule

DayTypeWeeksRoomStartEndCapacityLect.grpGroupsInfo
Mon lecture lectures T10/N 3.29 15:0018:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová

Course inclusion in study plans

 • Programme BIT, 2nd year of study, Elective
 • Programme BIT (in English), 2nd year of study, Elective
 • Programme IT-BC-3, field BIT, 2nd year of study, Elective
Back to top