Detail předmětu

Pedagogická psychologie

XPC-PEP FEKT XPC-PEP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 5 kreditů

Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou  psychologii. 

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

 • 52 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cíle předmětu

Předmět posluchačům poskytne základní orientaci v psychologické terminologii a stěžejních psychologických koncepcích. Významněji by měl přispět k vypěstování psychologického náhledu na problém, který budou moci prakticky uplatnit v budoucí vlastní pedagogické praxi i osobním životě.
Studenti definují základní psychologické pojmy, předmět studia všech psychologických subdisciplín, definují kognitivní procesy a stavy. Vysvětlí psychologické mechanismy Freudova modelu osobnosti, behavioristický model osobnosti, Rogersův model osobnosti. Na příkladu modelového chování žáků v případových studiích interpretují chování žáků v psychologických termínech a navrhnou adekvátní pedagogickou intervenci se zřetelem k psychologickému zisku žáka.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základním vstupním předpokladem je především zájem o danou problematiku.

Literatura studijní

 • viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
 • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
 • Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
 • Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
 • Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
 • Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
 • Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
 • Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
 • Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
 • Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Literatura referenční

 • Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
 • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.

Osnova přednášek

I. Psychologické systémy.
II. Sociální psychologie a psychologie komunikace.
III. Vývojová psychologie.
IV. Psychologie osobnosti.
V. Kognitivní psychologie.
VI. Pedagogická a školní psychologie. 

Průběžná kontrola studia

Požadováno úspěšné napsání zápočtového testu a ústní zkoušky v minimální výši 80% bodů.
Doporučuje se vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po ostatní 2024-05-13 T10/N 3.29 14:0014:30 Psychologie - zápočet
Po zkouška 2024-05-13 T10/N 3.30 15:0016:00 Psychologie1
Po zkouška 2024-05-20 T10/N 3.30 15:0016:00 Psychologie2
Po přednáška výuky T10/N 3.29 15:0018:5040 2BIA 2BIB 3BIT xx Švandová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 2. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru