Informace pro studenty se specifickými potřebami ve studiu

Poradenské centrum Alfons

Fakulta informačních technologií ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání (ICV) umožňuje při splnění níže uvedených podmínek studentům se specifickými vzdělávacími potřebami získat podporu ve studiu.

Specifickými vzdělávacími potřebami studenta se rozumí zvláštní potřeby ve studiu vzhledem k:

 • specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, apod.),
 • zdravotnímu postižení (zrakové, sluchové nebo pohybové),
 • poruchám autistického spektra (např. Aspergerův syndrom),
 • psychickému onemocnění,
 • dlouhodobému somatickému onemocnění.

Podporou ve studiu se rozumí adaptace studijních podmínek ze strany fakulty a/nebo čerpání podpůrných služeb Institutu celoživotního vzdělávání.

Informace o podpůrných službách ICV jsou dostupné na stránce Poradenské centrum Alfons.

Kontakt

MUDr. Zdeňka Zigalová
Poradenské centrum Alfons VUT
zigalova@lli.vutbr.cz

Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz

Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA
proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz

Nabízíme tyto podpůrné služby:

Studentům s poruchami učení:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • software usnadňující práci s textem,
 • individuální (skupinovou) výuku AJ,
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení.

Studentům s pohybovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • obsahový zápis učiva,
 • studijní a osobní asistenci,
 • prostorovou orientaci na půdě univerzity,
 • individuální výuku
 • a další individuální služby.

Studentům se sluchovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • tlumočnické služby,
 • obsahový a simultánní zápis (přepis),
 • zpřístupnění studijní literatury,
 • studijní asistenci,
 • individuální výuku,
 • informace o vybavenosti VUT indukčními smyčkami
 • a další individuální služby.

Studentům se zrakovým postižením:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • technologické pomůcky zpřístupňující výuku a studijní literaturu,
 • asistenční služby,
 • adaptaci studijní literatury
 • a další individuální služby.

Studentům s duševním onemocněním:

 • zohlednění znevýhodnění ve studiu,
 • software usnadňující práci s textem,
 • individuální výuku,
 • konzultaci s psychologem k efektivním stylům učení.

Student, který žádá o podporu ve studiu:

 1. Kontaktuje pracovníka Poradenského centra, se kterým si sjedná osobní schůzku. Nejlépe před začátkem semestru.
 2. Dále doloží uznatelné doklady nebo absolvuje diagnostiku. Na základě toho proběhne zhodnocení funkčního dopadu znevýhodnění na studium a dojde k sestavení dokumentu Doporučení pro adaptaci studia.
 3. Poradenské centrum zajistí komunikaci s vyučujícími, aplikaci podpory ve studiu a podpůrné služby ve studiu. Rovněž studenta seznámí s jeho povinnostmi.
 4. Student studuje v daném režimu, čerpá podpůrné služby a podává zpětnou vazbu Poradenskému centru. V každém dalším semestru kontaktuje Poradenské centrum za účelem prohlášení, že trvají jeho specifické vzdělávací potřeby a zájem o adaptaci studia.
Nahoru