Projekty ze strukturálních fondů EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
[logo ESIF]

Přehled projektů OP VVV na FIT VUT v Brně:

Název projektu

Moderní a otevřené studium techniky

URL: http://www.fit.vut.cz/research/project/1111

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Celkové zdroje: 155 511 304,94 Kč
Příspěvek ESF: 132 184 609,19 Kč
Národní veřejné zdroje: 15 551 130,49 Kč
Vlastní zdroje financování: 7 775 565,26 Kč

Cílem projektu je:

Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:

 • Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávací činnosti.
 • Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
 • Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře a podporovat podnikavost studentů.
 • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a zajistit jejich trvalé zlepšování.
 • V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
 • Využít širokou základnu spoluprací VUT s průmyslovými/aplikačními partnery pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
 • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v rámci výukového procesu.
 • Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
 • Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření, včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.
 • Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP a znevýhodněné studenty.
 • Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti a snižování tzv. drop-out efektu.
 • Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality i podpůrných služeb.

Název projektu

VUT Příležitost

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1148

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2021
Celkové zdroje: 38 431 516,88 Kč
Příspěvek ESF: 32 666 789,34 Kč
Národní veřejné zdroje: 3 843 151,69 Kč
Vlastní zdroje financování: 1 921 575,85 Kč

Cíle projektu:

Projekt rozvíjí současný systém komercializace na VUT v Brně. Stávající tým odborníků z oblasti ochrany duševního vlastnictví na centrální úrovni a manažerů transferu technologií působících na fakultách je díky projektu nově posílen pozicemi business development manažerů na jednotlivých fakultách či výzkumných centrech. Hlavním úkolem těchto pracovníků je další zacílení komercializace směřující k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi a rozvoj vztahů s aplikační sférou. Dále díky projektu rozšiřujeme právní podporu vědcům a cílem je rovněž metodicky uchopit a institucionálně ukotvit oblast oceňování duševního vlastnictví, tým obohacujeme o pozice právníka a metodika transferu technologií.

Název projektu

Infrastruktura pro moderní studium IT

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1110

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Celkové zdroje: 13 503 498,55 Kč
Příspěvek ESIF: 11 477 973,76 Kč
Národní veřejné zdroje: 1 350 349,86 Kč
Vlastní zdroje financování: 675 174,93 Kč

Cíle projektu:

Modernizace učeben a přístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných předmětů a modernizace podpůrných multimediálních systémů přednáškových sálů s možností přenosu a záznamu (a pozdějšího zařazení výstupů systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnění výuky i teoreticky orientovaných předmětů. Tato modernizace zohledňuje potřeby trhu práce, na němž se uplatňují čerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároveň schopnostmi celoživotního učení.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Přehled projektů OP VK na FIT VUT v Brně:

Název projektu

Budování konkurenceschopných výzkumných týmů pro IT

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/442

č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0067
krátký název: TeamIT
řešitel: Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D.
zahájení: 1. 9. 2009 ukončení: 31. 8. 2012
celkový rozpočet: 19 568 854,00 Kč

Název projektu

Vzdělávání v IT pro praxi

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/521

č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0163
krátký název: IT pro praxi
řešitel: Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA.
zahájení: 1. 10. 2010 ukončení: 31. 05. 2013
celkový rozpočet: 12 634 490,18 Kč

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Přehled projektů OP VaVpI na FIT VUT v Brně:

Název projektu

Centrum excelence IT4Innovations

URL: http://www.it4i.eu/

Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0070
Zahájení projektu: 1. 7. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Celková výše dotace: 1 819 490 241,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 1 546 566 704,85 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 272 923 536,15

Konsorcium partnerů: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky AVČR

Cílem projektu je:

Hlavním přínosem projektu Centra Excelence IT4Innovations je vytvoření unikátní struktury národního a mezinárodního významu zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými jsou rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína a nanotechnologie a v neposlední řadě také informačních technologií samotných. Projekt Centra excelence IT4Innovations také představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti informatiky a výpočetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé řady moderních a progresivních technologií. Potenciální vznik takového centra evokuje další poptávku po nových sofistikovaných službách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního významu nebylo možné realizovat. Tímto způsobem vytváříme základnu pro těsné sepjetí základního a aplikovaného výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací.

Základem plánovaného centra bude computing (počítání), který je vytknut před ostatní vědní disciplíny a formulován do tří vzájemně propojených klíčových oblastí výzkumu:

 • IT4People - výzkum zaměřený na zlepšení kvality života společnosti prostřednictvím moderních informačních technologiích.
 • SC4Industry - superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií(tvarové optimalizace, návrh materiálů, biomechanické simulace, ...).
 • Theory4IT - oblast zaměřená do základního výzkumu, a to především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod (dolování znalostí, teorie mravenišť).

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Přehled projektů OP PIK na FIT VUT v Brně:

Název projektu

Přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a 3D mapování

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1051

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004722
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Celková výše dotace: 2 336 tis. Kč

Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti 3D rekonstrukce a metod 3D mapování prostoru z FIT VUT v Brně do firmy GEODROM, s. r. o., která se zabývá návrhem a vývojem přenosného mapovacího přístroje pro účely geodetického zaměření.

Název projektu

Přenos znalostí v oblasti zpracování obrazových dat ve vestavěných zařízeních

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1055

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005030
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 09. 2018
Celková výše dotace: 2 625 tis. Kč

Cílem projektu je přenos znalostí v oblasti pokročilých metod kalibrace, zpracování a analýzy sekvence snímků do firmy CAMEA spol. s r. o., která se zabývá vývojem moderních systémů zpracování obrazů a signálů.

Název projektu

Meta IT - Systém inteligentního zavlažování

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1402

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020050
Zahájení projektu: 14. 1. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Celková výše dotace: 16 659 tis. Kč (jako partner 2 069 tis. Kč)

Předmětem předkládaného projektu je výzkum a vývoj naprosto nového řešení pro inteligentní řízení zavlažování s využitím moderních IoT technologií, jako např. senzorů vlhkosti, satelitních dat, cloudových technologií a umělé inteligence. Výstupem projektu bude jeden funkční prototypový systém složený z IoT senzorů a řídícího systému. Projekt je zaměřen na využití strojového učení a umělé inteligence pro systém úspory vody při zavlažování v oblastech postižených suchem.

Název projektu

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve společnosti Platební instituce Roger a.s.

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1399

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020318
Zahájení projektu: 1. 9. 2020
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Celková výše dotace: 14 663 tis. Kč (jako partner 1 792 tis. Kč)

Výzkum a vývoj produktů v rámci realizace projektu bude prováděn v oblasti trhu finančních služeb pro malé a střední podniky. Výstupem projektu budou 2 software, ukončeny na úrovni MVP verze s protokolem o testování funkčnosti. Oba výstupy budou rozšířením a vylepšením stávajícího portfolia služeb žadatele, kdy se souhlasem klienta bude mít žadatel ve vlastních doposud vyvinutých aplikacích přístup k jejich platebním účtům a umožní tak klientům například vidět finanční zůstatky na účtech, automaticky párovat a přiřazovat přijaté platby nebo rovnou zadávat platební příkazy.

Název projektu

Univerzální telemedicínské softwarové knihovny

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1504

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024616
Zahájení projektu: 1. 9. 2021
Ukončení projektu: 31. 5. 2023
Celková výše dotace: 10 817 tis. Kč (jako partner 1 442 tis. Kč)

Předmětem projektu je realizace softwarového řešení orientovaného na oblast telemedicíny. V současné době, značně nestabilní, ale zároveň progresivní na výzkum a vývoj technologií s ohledem na krizi spojenou s pandemií COVID-19, je vhodné se právě této oblasti věnovat a vytvářet řešení, která mohou být i potenciálně komerčně úspěšná.

Název projektu

WIM Latin America

URL: http://www.fit.vut.cz/research/projects/1507

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025242
Zahájení projektu: 1. 7. 2021
Ukončení projektu: 31. 5. 2023
Celková výše dotace: 5 235 tis. Kč (jako partner 2 032 tis. Kč)

Cílem projektu je inovace a získání zkušeností s konstrukcí a provozem systému vážení za jízdy WIM (Weigh-in-Motion) pro export se zaměřením zejména na prostředí Latinské Ameriky a vývoj SW modulů nutných pro vstup na tento trh. Tato inovace zahrnuje vývoj a implementaci klasifikace vozidel, detekce překročení váhových limitů, adaptaci systému čtení registračních značek (LPR), adaptaci systému vizuální klasifikace (MMR) a integraci komunikačního protokolu, jako je NTCIP (National Transportation Communications for ITS (Intelligent Transportation Systems Protocol). Cílem projektu je tedy WIM systém adaptovaný na nové trhy ve formě funkčního vzorku a příslušný software pro provoz takového systému.

Název projektu

Vývoj autonomního dohledového centra

URL: https://www.fit.vut.cz/research/project/1563/

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026889
Zahájení projektu: 1. 4. 2022
Ukončení projektu: 31. 5. 2023
Celková výše dotace: 14 663 tis. Kč (jako partner 1 792 tis. Kč)

Cílem projektu je vyvinout autonomní sledovací systém, tj. zařízení, které by nebylo závislé na zdroji energie, nevyžadovalo obsluhu a které by bylo možno operativně přemisťovat na základě aktuálních potřeb.

Název projektu

Inteligentní senzory pro monitorování dopravy

URL: https://www.fit.vut.cz/research/project/1562/

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026902
Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 5. 2023
Celková výše dotace: 12 798 tis. Kč (jako partner 4 063 tis. Kč)

Cílem projektu je inovovat konstrukci a experimentálně zkoumat a ověřit možnosti nasazení inteligentních senzorů pro monitorování dopravy a zjišťování dopravních přestupků. Projekt je zaměřen na takové systémy, které jsou založeny na kameře se vstupy z přídavných senzorů, jako jsou radar, laserové měřiče, případně další přídavné senzorové vstupy pro zlepšení užitných vlastností výsledného řešení a jeho možné využití například v dopravě a ITS (intelligent transportation system). Předpokládáme využití dosavadních zkušeností a vyvinutých modulů pro experimentální konstrukci a ověření senzorů a klíčovým bodem je budoucí možnost pokračování až k hotovému výrobku. U senzorů využijeme "edge computing" a "cloud computing" vyvážené tak, aby na senzoru bylo provedeno předzpracování vedoucí k redukci toku dat i výpočetních nároků na servery při udržení nízké spotřeby a malých rozměrů. Předpokládaným výsledkem projektu je inovovaný kamerový senzor s novými užitnými vlastnostmi a infrastruktura k senzoru, a to ve formě funkčních vzorků a příslušného software.
Nahoru