Výzkumné centrum informačních technologií

Info

Výzkumné centrum informačních technologií je součástí Centra excelence IT4Innovations, unikátního projektu, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Fakulta informačních technologií VUT v Brně (FIT VUT) se tohoto projektu účastní po boku hlavní řešitelské organizace - Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a dalších partnerů - Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě a Ústavu geoniky AV ČR.
Součástí projektu bude mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu okolo roku 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Tento superpočítač bude umístěn v Ostravě.

FIT VUT  se na řešení projektu aktivně podílí vedením dvou výzkumných programů - Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat a Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly. Hlavním cílem FIT VUT při řešení projektu je posílení spolupráce s průmyslovým sektorem.

Výzkumný program Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat bude systematicky zkoumat zpracování multimediálních dat, zejména s ohledem na jejich vlastnosti na úrovni signálů pořízených nejrůznějšími senzory, a tím umožnit multimodální rozpoznávání a pořizování znalostí a také zkoumat postupy pro efektivní výpočty s výše uvedenými daty. Důraz bude kladen v prvé řadě na analýzu obrazu, videa a řeči, získávání znalostí z dokumentů a multimediálních dat, zobrazování, vizualizaci a modelování, včetně modelování lidských tkání, akceleraci ve specializovaném hardware a techniky sémantického webu, formálních jazyků a gramatik. Výsledkem programu budou nové postupy a znalosti ve výše uvedených oblastech, které nejen pomohou zlepšit parametry stávajících aplikací, ale měly by umožnit i tvorbu zcela nových aplikací, které dosud nejsou realizovatelné jak z technických, tak i z ekonomických důvodů.

Hlavním posláním výzkumného programu Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly je systematicky rozvíjet koncept "návrhu pro bezpečnost a spolehlivost" v oblasti informačních technologií (tj. vývoj aplikací s ohledem na jejich bezpečnost a spolehlivost). Úmyslné či neúmyslné zneužití informačních technologií (IT) představuje jednu z hlavních hrozeb pro moderní společnost. V kontextu zneužití znalostí a s nimi i informačních technologií se požadavek na bezpečnost systému stává stejně důležitým jako je funkčnost, cena či udržovatelnost. Při stávajícím nárůstu složitosti počítačových systémů a narůstající kritičnosti jim svěřovaných úloh je však velmi významná a současně vysoce netriviální i otázka zajištění spolehlivého fungování těchto systémů i v situacích, kdy nejsou vystaveny útoku. Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti v současné době zahrnuje široké spektrum problémů sahajících od řešení čistě matematických problémů (např. v kryptografických algoritmech či formální verifikaci) až po aplikovaný výzkum (např. autentizace) využívající poznatky z celé řady vědeckých oblastí (např. z biomedicíny). Jsou zkoumány a vyvíjeny nové metody a přístupy pro zajištění bezpečnosti počítačových systémů před útočníkem, včasné detekce a identifikace útočníka, eliminace hrozeb apod. i pro zajištění spolehlivých počítačových systémů obsahujících minimum chyb a schopných se i případně samostatně rekonfigurovat a opravovat. Kromě software hraje v uvedeném výzkumu a aplikacích významnou roli i hardware, pro který je nutné zajistit odolnost proti útokům, bezpečnost a spolehlivost. Jde například o specializované vestavěné systémy a jejich sítě, které komunikují bezdrátově s okolím, a které musí být rovněž zabezpečeny vzhledem k úmyslnému či neúmyslnému zneužití.

[img]

Kontaktní údaje

Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

vedoucí centra
+420 54114 1239
hruska@fit.vut.cz

Výzkumné centrum informačních technologií
Božetěchova 2
612 00 Brno
vcit@fit.vut.cz

Nahoru