Ochrana osobních údajů

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, datová schránka yb9j9by, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysoké učení technické v Brně (dále „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Lucie Schimmelová. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o účelech zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů na VUT v Brně vyplývají ze zákonem o vysokých školách stanoveného rozsahu činnosti veřejné vysoké školy. Jedná se o uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“), s tím související administrativy a provozu, doplňkové činnosti a informační a propagační činnosti.

Typické kategorie osob (subjektů údajů), jejichž osobní údaje se na VUT v Brně zpracovávají Uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, externí spolupracovníci, zákazníci apod.

Typické kategorie zpracovávaných osobních údajů

VUT v Brně zpracovává např. identifikační osobní údaje, údaje o studiu, kvalifikační údaje, údaje o zaměstnání, údaje související s tvůrčí činností, ekonomické údaje, provozní a lokační údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o zdravotním stavu a členství v odborech).

Právní důvody zpracování osobních údajů

Nejčastějšími právními důvody pro zpracování osobních údajů na VUT v Brně jsou plnění právní povinnosti a plnění smlouvy. Dalšími právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou souhlas subjektu údajů a oprávněný zájem VUT v Brně.

Předávání osobních údajů

V některých případech, na základě zákona nebo na základě smlouvy či souhlasu subjektu údajů může VUT v Brně předat či předávat osobní údaje zpracovateli, příjemci či třetí straně.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se na VUT v Brně zpracovávají pouze po nezbytně nutnou dobu vztahující se k danému účelu. Tato doba je stanovena zákonem nebo platným spisovým a skartačním plánem VUT v Brně. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo archivovány.

Práva subjektů údajů a jejich uplatnění

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.

Informace

Kontakt

epodatelna@vutbr.cz

podatelna VUT
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Nahoru