Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Bakalářské studium

 • 1 670

  Uchazečů v roce 2018

 • 649

  Zapsaných studentů

 • 76 %

  Úspěšnost studentů

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Testy SCIO dělat nemusíte, když…

 • postoupil/a jste do národního kola mezinárodní programátorské soutěže Creative Baltie v kategorii D (doklad nesmí být starší než 4 roky).

 • jste úspěšným řešitelem krajského kola Olympiády v informatike vyhlašované MŠVVŠ SR v kategorii A nebo B (doklad nesmí být starší než 4 roky).

 • jste u maturitní zkoušky z matematiky dosáhl/a percentil 80 nebo více

 • jste u výběrové zkoušky z matematiky (Matematika+) vyhlašované MŠMT dosáhl/a percentil 60 nebo více

 • ve standardizovaném vstupním IQ testu prováděném společností Mensa jste dosáhl/a percentil 90 nebo víc

 • jste jako uchazeč v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT absolvoval/a předměty zařazené do bakalářského studijního programu, které bude možné po přijetí do řádného studia uznat, za alespoň 36 kreditů. Do tohoto limitu lze započítat až 18 kreditů za předměty aktuálně studované v rámci celoživotního vzdělávání na FIT VUT.

Pokud jste splnil(a)…

některou z těchto podmínek pro přednostní přijetí, dejte nám o tom vědět v listinné formě nejpozději do 31.3. (dokument je součástí e-přihlášky). Pokud některé výsledky ještě neznáte, např. z maturitní zkoušky, která vás teprve čeká, můžete podat žádost i později - nejpozději a bez zbytečného odkladu 31.5.

 • doklad musí být úředně ověřenou kopií nebo potvrzen ze střední školy
 • výsledek IQ testu společnosti Mensa doložte originálem nebo úředně ověřenou kopií certifikátu o výsledku testu (pozor, oznámení o výsledku bez originálního podpisu není certifikátem). Pokud jste IQ test absolvovali v ČR a budete souhlasit s tím, že si váš výsledek u společnosti Mensa ČR ověříme, certifikát ani jeho ověřenou kopii dokládat nemusíte
 • percentil dosažený u maturitní zkoušky z matematiky nebo u výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky (Matematika+) nechte, prosíme, potvrdit na své střední škole

Při splnění některé z těchto podmínek bude žádosti vyhověno, pokud již dříve nebyla vyčerpána kapacita studijního programu. V takovém případě je rozhodující datum podání žádosti.
Doklad o splnění některé z těchto podmínek lze uplatnit při přijímání na fakultu pouze jednou.

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu pro ak.r. 2019/20

Test SCIO

Pokud se chcete dostat na FIT, ale nesplnil/a jste žádnou z podmínek pro přednostní přijetí, přihlaste se národní srovnávací zkoušky SCIO - a to buď na test OSP, MAT nebo VŠP. Absolvovat testy můžete kolikrát potřebujete, díváme se vždy na nejlepší dosažený výsledek.

Pokud jste včas podal/a a zaplatil/a přihlášku (do 31.3.), FIT vám umožní absolvovat jeden test zdarma - ve středu 1.5. 2019. Vybrat si můžeš jakékoliv místo, SCIO vám vygeneruje a pošle slevový kód.

Nezapomeňte poskytnout souhlas s předáním svého výsledku FIT VUT - tak se dozvíme, jakého percentilu jste dosáhl/a. Testy probíhají podle pravidel společnosti SCIO, hranici pro přijetí stanoví děkan na návrh přijímací komise, a to do tří pracovních dnů po obdržení výsledků ze všech národních srovnávacích zkoušek.

Testy NSZ z minulých ročníků

Přihlašte se on-line

Do 31. března 2019

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…top 500 maturantů od nás dostane jednorázové stipendium 6000 Kč?

Přípravné kurzy

Připrav se na 100

Jestli si nejste svými znalostmi jistí, není nic snazšího, než se přihlásit do přípravných kurzů, které organizuje společnost SCIO.

Kurzy

Navazující magisterské studium

 • 367

  Uchazečů v roce 2018

 • 194

  Zapsaných studentů

 • 79 %

  Úspěšnost studentů

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímačky dělat nemusíte, když…

 • O prominutí přijímacích zkoušek můžete požádat na základě doložených předchozích vynikajících výsledků (odborných nebo studijních). Žádost musíte podat písemně do 9.5. a doložit hodnocení všech absolvovaných předmětů (nebo Diploma Supplement) a odborný životopis.

 • Studenti, kteří absolvovali bakalářský studijní program Informační technologie na FIT, a jejichž vážený průměr výsledků z doposud absolvovaných povinných předmětů tohoto programu nepřesáhne hranici vyhlášenou rozhodnutím děkana pro daný rok, nemusí tuto žádost podávat a přijímací zkouška je jim prominuta na základě řádně podané přihlášky.

Čeká vás písemný test z oboru Informační technologie v rozsahu bakalářského studijního programu. Tematické okruhy přijímací zkoušky se odvíjí od vybraných povinných předmětů bakalářského studijního programu Informační technologie a najdete je zde: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně pro akademický rok 2019/2020

Nahoru