Ústav inteligentních systémů

Info

Ústav inteligentních systémů zajišťuje výuku předmětů tří magisterských specializací:

  • Specializace Kybernetická bezpečnost je zaměřena na pochopení principů vzniku bezpečnostních rizik v informačních technologiích, jejich preventivní ošetření a řízení. Studenti se seznámí se základními principy bezpečnosti, pochopí  smysl bezpečnostních opatření v rozsáhlých informačních systémech. Studenti si osvojí principy řešení nových postupů, které vedou k návrhu, instalaci, provozu a údržbě bezpečných informačních systémů. V povinných předmětech si studenti prohloubí znalosti získané v bakalářském studiu především v oblasti bezpečnosti informačních systémů, kryptografie, přenosu dat, kódování a biometrických systémů. Výběrem volitelných předmětů se mohou dále zaměřit buď na prohloubení teoretických základů z oblasti formálních specifikací a verifikace, nebo praktičtěji, například na tvorbu vestavěných systémů a hardware, správy software nebo počítačových sítí a komunikace.
  • Specializace Inteligentní systémy seznamuje studenty s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a učí je takové systémy vyvíjet s použitím moderních prostředků, metod a technologií. V povinných předmětech si studenti rozšíří znalosti získané v bakalářském studiu především o znalosti týkající se práce s nepřesnými a neúplnými informacemi. Nabídka volitelných předmětů spolu s technickým projektem a diplomovou prací umožní studentům individuální výběr užšího zaměření na různé teoretické i aplikační oblasti. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji a konstrukci nejrůznějších inteligentních systémů. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny aktuální požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech informačních technologií.
  • Specializace Matematické metody, jejímž cílem je seznámit studenty s hlubšími matematickými základy IT a naučit je chápat, prakticky aplikovat i dále rozvíjet pokročilé technologie z těchto základů vycházející. Takovými technologiemi jsou např. metody automatizované analýzy, verifikace a testování korektnosti počítačových systémů, překladače, vysoce náročné vědeckotechnické výpočty, modelování, simulace a optimalizace či aplikace teorie her pro podporu racionálního strategického rozhodování v konfliktních situacích (mj. např. v ekonomii, bezpečnosti apod.).

    Většina předmětů je doplněna projekty nebo laboratorními cvičeními, při kterých studenti získají praktické návyky a zkušenosti s nejnovějšími programovými produkty a systémy.


Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena především na problematiku inteligentních systémů, především biometrických systémů a robotiky, ale pozornost je věnována také systémům pro specifické aplikace, komunikačním systémům a senzorovým sítím. Dalšími oblastmi zájmu jsou integrace komponent do vestavěných aplikací, návrhy rozhraní, využívání paralelismu na více úrovních, simulace a prototypování různých konfigurací. Významnou roli hraje také výzkum technik automatizované formální analýzy a verifikace i dynamické analýzy a testování software i hardware, ve kterých pracovníci ústavu získali řadu projektů (včetně mezinárodních), publikací na prestižních konferencích i v časopisech a také řadu významných mezinárodních ocenění.

Kontaktní údaje

Ústav inteligentních systémů
Božetěchova 2
612 00 Brno

+420 54114-1139
uits@fit.vut.cz

Nahoru