Detail produktu

TASTE: Testability Analysis SuiTE

Vznik: 2008

Název česky
TASTE: Soubor prostředků pro analýzu testovatelnosti
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Popis

TASTE (Testability Analysis SuiTE) je knihovna C++ funkcí umožňující uživateli:

 • vytvořit strukturální model číslicového návrhu:
  • Každý návrh je reprezentován objektem třídy clsDesign. Je plánováno, že objekt třídy clsDesign může být tvořen více objekty třídy clsCircuit, z nichž každý představuje konkrétní obvod v rámci návrhu. V aktuální verzi knihovny je podporován pouze jeden objekt třídy clsCircuit v objektu třídy clsDesign. Tento nedostatek by měl být odstraněn v příští verzi knihovny.
  • V současné době může být objekt třídy clsCircuit tvořen několika moduly (tj. objekty třídy clsModule) tvořícími strukturu a ovlivňujícími transparentní vlastnosti obvodu.
  • Přístí verze knihovny bude rozšířena o možnost hoerarchického popisu návrhu.
  • Rozhraní jsou objektům tříd clsDesign / clsCircuit / clsModule přiřazena pomocí objektů tříd clsPort a clsBit.
  • Spoje mezi rozhraními objektů tříd clsDesign / clsCircuit / clsModule jsou reprezentovány objekty třídy clsWire.
  • Příklady funkcí pro načítání vstupních strukturálních dat a transparentních vlastností jsou implementovány v modulu fileio.cc s hlavičkovým souborem fileio.h.
 • spustit analýzu testovatelnosti (TA) nad vytvořeným modelem:
  • Funkce pro uložení výsledků analýzy ve formátech html, tex a txt jsou v současné verzi knihovny implementovány pouze pro objekty tříd clsCircuit. Nicméně pomocí nich lze velmi snadno implementovat obdobné funkce pro objekty třídy clsDesign, doplnit další formáty atd.
  • Knihovna obsahuje prostředky, umožňující ještě před zahájením analýzy, implementovat v původní návrhové struktuře zvolenou variantu techniky scan (jedna z nejpopulárnějších technik návrhu pro snadnou testovatelnost - DFT). Toho lze s výhodou využít např. ke studiu souvislostí mezi implementací této DFT techniky a vlastnostmi návrhu. 
  • Knihovna je velmi snadno rozšiřitelná o další DFT techniky a stejně tak o algoritmy nad ní vytvořenými.
Umístění
Licence

OPEN SOURCE LICENCE VUT V BRNĚ
Verze 1.
Copyright (c) 2010, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90

INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍ-RUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
JESTLIŽE NEMÁTE PLATNOU LICENCI NA SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI SOFTWARE INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK POUŽÍVAT.

Definice:

 • Software se pro účely této smlouvy rozumí počítačový program (skupina počítačových programů tvořící jeden funkční celek) schopný autorskoprávní ochrany a s ním související dokumentace.
 • Dílem založeným na Software se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které obsahuje zcela nebo jen zčásti Software nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je ze Software nebo jeho části odvozeno. Na části díla schopného samostatné-ho užití, které neobsahují žádnou část Software ani nejsou ze Software odvozeny, se tato definice nevztahuje, pokud jsou šířeny samostatně.
 • Zdrojovým kódem se pro účely této licence rozumí veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které Software nebo dílo na něm založené obsahuje, plus jakékoli další soubory pro definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty programové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové, nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.).
 • Každý, kdo použije Software, stává se Uživatelem.
 • Uživatel se zavazuje dodržovat tyto licenční podmínky.

VUT V BRNĚ UDĚLUJE UŽIVATELI LICENCI K UŽÍVÁNÍ SOFTWARE ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 1. Uživatel smí užívat Software zdarma pro vlastní potřebu k jakýmkoli účelům.
 2. Uživatel smí kopírovat a šířit doslovné kopie spustitelného Software a zdrojového kódu Software tak, jak jej obdržel, na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejní zmínku o autorských právech a absenci záruky, ponechá nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky a dá každému příjemci spolu se Software kopii této licenční smlouvy. Za fyzický akt pře-nesení kopie může Uživatel žádat poplatek a podle vlastního uvážení může nabídnout za poplatek záruční ochranu.
 3. Uživatel může modifikovat svoji kopii či kopie Software anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo zalo-žené na Software, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo, pokud jasně uvede, že se jedná o modifikované dílo. Tyto modifikace či dílo lze licencovat pouze za podmínek čl. 2 těchto licenčních pod-mínek, bez ohledu na to, zda jsou šířeny samostatně nebo ve spojení s jiným dílem.
  Ustanovení předchozí věty se však nepoužije na díla, která jsou pouhým spojením jiného díla, jež není na Software založeno, se Software nebo dílem založeným na Software na paměťovém nebo distribučním médiu.
 4. Kopie Software nebo díla na něm založeného v objektové anebo spustitelné podobě musí Uživatel:
  a) doprovodit zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován podle usta-novení čl. 2, a to na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo b) doprovodit písemnou nabídkou nejméně na tři roky, podle níž poskytne Uživatel jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující výdaje skutečně vynaložené na fyzickou výrobu zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídající zdrojovému kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení čl. 2 na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo c) doprovodit informacemi, které dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alterna-tiva je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud Uživatel obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s písmenem b výše.)
 5. Uživatel nesmí kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Software jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření Software je neplatný a automaticky ukončí práva daná touto licencí. Třetí osoby, které od Uživatele obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své sublicence ukončeny, do-kud je jejich chování v souladu s těmito licenčními podmínkami.
 6. Pokud nemůže Uživatel šířit Software tak, aby vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této smlou-vy a jiným platným závazkům, nesmí jej v důsledku toho šířit vůbec.
 7. Uživatel není odpovědný za vymáhání dodržování podmínek této licence třetími stranami.
 8. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K SOFTWARE SE NA SOFTWARE NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJE VUT V BRNĚ SOFTWARE "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO KONKLUDENT-NÍ, VČETNĚ, ALE NEJENOM, ZÁRUK ZA KVALITU A VÝKONNOST SOFTWARE, ZA PRODEJNOST A VHODNOS-TI PRO URČITÝ ÚČEL.
  VUT V BRNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, SKU-TEČNÝCH NEBO UŠLÉHO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE (VČETNĚ ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NE-BO TŘETÍM STRANÁM, SELHÁNÍ FUNKCE SOFTWARE V SOUČINNOSTI S JINÝMI SOFTWARE, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE PROGRAM PORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH OSOB), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE VUT V BRNĚ VĚDĚLO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, TO VŠE V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM.

Závěrečná ustanovení:

 • Nevynutitelnost anebo neplatnost anebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost anebo platnost anebo účinnost jejích ostatních ustanovení.
 • Tyto licenční podmínky poskytují stejný rozsah licenčních oprávnění jako licenční podmínky GNU GPL licencí a Software splňuje podmínky pro označení Open Source Software.
 • Otázky touto smlouvou neupravené včetně otázek jejího vzniku a zániku se řídí českým právem.
  V případě soudního sporu budou příslušné české obecné soudy.
 • Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software Uživatel prohlašuje, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámil, že je souhlas s touto smlouvou projevem jeho skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu a že není uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru