Detail publikace

Radioulnar Contrasts in Fingerprint Ridge Counts: Searching for Dermatoglyphic Markers of Early Sex Development

POLCEROVÁ Lenka, CHOVANCOVÁ Mária, KRÁLÍK Miroslav, BEŇUŠ Radoslav, KLÍMA Ondřej, MEINEROVÁ Tereza, ČUTA Martin a PETROVÁ Mária. Radioulnar Contrasts in Fingerprint Ridge Counts: Searching for Dermatoglyphic Markers of Early Sex Development. American Journal of Human Biology, roč. 34, č. 5, 2022, s. 1-15. ISSN 1520-6300. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajhb.23695
Název česky
Radioulnární kontrasty v počtech papilárních lišt: Hledání dermatoglyfických markerů raného sexuálního vývoje
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Polcerová Lenka, Mgr. (MUNI)
Chovancová Mária (UNIBA)
Králík Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Beňuš Radoslav (UNIBA)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Meinerová Tereza (PřF MUNI)
Čuta Martin, Mgr., Ph.D. (MUNI)
Petrová Mária (PřF MUNI)
URL
Abstrakt


Cíle
Použití prenatálně fixovaných dermatoglyfických znaků jako markerů prenatálního pohlavního vývoje je omezené kvůli nedostatečným znalostem o jejich pohlavních rozdílech. Tato studie si klade za cíl důkladněji prozkoumat pohlavní rozdíly v radioulnárních kontrastech.

Metody
Byly studovány otisky prstů 360 žen a 331 mužů ze 4 vzorků různého etnického původu (Češi, Slováci, Vietnamci a Lužičtí Lužičtí Srbové). Na obou rukou byly zaznamenány počty hřebenů na prstech a všechny možné radioulnární kontrasty byly vypočítány jako rozdíl mezi počtem hřebenů v radiální poloze mínus počet hřebenů v příslušné poloze ulny na ruce. Byly vybrány radioulnární kontrasty s populačně kongruentním a numericky velkým dimorfismem a dimorfismus vybraných radioulnárních kontrastů byl poté testován pomocí neparametrické analýzy rozptylu.

Výsledek
Větší dimorfismus radioulnárních kontrastů se vyskytl na pravé ruce než na levé ruce. Kongruentní směr populace a relativně silný dimorfismus (Cohenovo d větší než 0,3) byl nalezen v šesti radioulnárních kontrastech na pravé ruce, z nichž všechny zahrnovaly radiální hřeben 2. prstu. Z nich byl nejvyšší průměrný dimorfismus pozorován u rozdílu mezi počtem radiálních hřebenů 2. prstu a počtem ulnárních hřebenů 4. prstu (kontrast 2r4u), kde průměrná velikost účinku ze všech 4 vzorků populace byla srovnatelná s publikovaná průměrná velikost efektu poměru délky prstu 2D4D.

Závěr
Navrhujeme, že 2r4u kontrast počtu ridge-countů by mohl sloužit jako marker prenatálního sexuálního vývoje zaměřený na časově úzké vývojové okno.
Rok
2022
Strany
1-15
Časopis
American Journal of Human Biology, roč. 34, č. 5, ISSN 1520-6300
Vydavatel
WILEY
DOI
UT WoS
000716535400001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB12618,
  author = "Lenka Polcerov\'{a} and M\'{a}ria Chovancov\'{a} and Miroslav Kr\'{a}l\'{i}k and Radoslav Be\v{n}u\v{s} and Ond\v{r}ej Kl\'{i}ma and Tereza Meinerov\'{a} and Martin \v{C}uta and M\'{a}ria Petrov\'{a}",
  title = "Radioulnar Contrasts in Fingerprint Ridge Counts: Searching for Dermatoglyphic Markers of Early Sex Development",
  pages = "1--15",
  journal = "American Journal of Human Biology",
  volume = 34,
  number = 5,
  year = 2022,
  ISSN = "1520-6300",
  doi = "10.1002/ajhb.23695",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/12618"
}
Nahoru