Detail publikace

Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase-Peroxidases for Their Antioxidative Properties

POLJOVKA Andrej, MUSIL Miloš, BEDNÁŘ David, CHOVANOVÁ Katarína, BAUEROVÁ-HLINKOVÁ Vladena, BELLOVÁ Jana, KOHÚTOVÁ Lenka, BARÁTH Peter a ZÁMOCKÝ Marcel. Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase-Peroxidases for Their Antioxidative Properties. Antioxidants, roč. 12, č. 7, 2023, s. 1-19. ISSN 2076-3921. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2076-3921/12/7/1382
Název česky
Srovnání houbových termofilních a mezofilních kataláz-peroxidáz pro jejich antioxidační vlastnosti
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Poljovka Andrej (SAV)
Musil Miloš, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bednář David, Mgr. (LL)
Chovanová Katarína (SAV)
Bauerová-hlinková Vladena (SAV)
Bellová Jana (SAV)
Kohútová Lenka (SAV)
Baráth Peter (SAV)
Zámocký Marcel (SAV)
URL
Klíčová slova

superrodina peroxidáz - kataláz, kataláza hemu, bifunkční enzym, reaktivní formy kyslíku, oxidační stres

Abstrakt

Katalázy-peroxidázy (KatGs) jsou unikátní bifunkční oxidoreduktázy, které obsahují hem ve svých aktivních centrech, který umožňuje peroxidatickou i katalatickou reakci. Tyto původně bakteriální enzymy jsou rozšířené mezi různé houby, což jim umožňuje vyrovnat se s reaktivními formami kyslíku přítomnými v prostředí nebo uvnitř buněk. Použili jsme různé biofyzikální, biochemické a bioinformatické metody ke zkoumání rozdílů mezi kataláz-peroxidázami pocházejícími z termofilních a mezofilních hub z různých stanovišť. Naše výsledky ukazují, že architektura aktivního centra se specifickou posttranslační modifikací je velmi podobná u mezofilního a termofilního KatG a také peroxidatická aktivita s ABTS, guajakolem a L-DOPA. Pouze termofilní varianta CthedisKatG však vykazuje zvýšenou aktivitu peroxidázy manganu při zvýšených teplotách. Katalatická aktivita uvolňující molekulární kyslík je srovnatelná mezi CthedisKatG a mezofilním MagKatG1 v širokém teplotním rozsahu. Byly provedeny dvě zkonstruované bodové mutace v aktivním centru selektivně blokující vznik popsané posttranslační modifikace v aktivním centru. Vykazovaly úplnou ztrátu katalatické aktivity a změny v peroxidatické aktivitě. Naše výsledky naznačují kapacitu bifunkčních enzymů hemu ve variabilní reaktivitě pro potenciální biotechnologické aplikace.

Rok
2023
Strany
1-19
Časopis
Antioxidants, roč. 12, č. 7, ISSN 2076-3921
Vydavatel
MDPI
DOI
UT WoS
001034982300001
EID Scopus
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB13061,
  author = "Andrej Poljovka and Milo\v{s} Musil and David Bedn\'{a}\v{r} and Katar\'{i}na Chovanov\'{a} and Vladena Bauerov\'{a}-hlinkov\'{a} and Jana Bellov\'{a} and Lenka Koh\'{u}tov\'{a} and Peter Bar\'{a}th and Marcel Z\'{a}mock\'{y}",
  title = "Comparison of Fungal Thermophilic and Mesophilic Catalase-Peroxidases for Their Antioxidative Properties",
  pages = "1--19",
  journal = "Antioxidants",
  volume = 12,
  number = 7,
  year = 2023,
  ISSN = "2076-3921",
  doi = "10.3390/antiox12071382",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/13061"
}
Nahoru