Detail práce

Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel

Bakalářská práce Student: Kratochvílová Marie Akademický rok: 2013/2014 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Study of User Interface for Identifiaction of Meals
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce dokumentuje vývoj aplikace pro jednoduchý a intuitivní výběr a zadávání jídel. Práce přibližuje jednotlivé etapy vývoje aplikace od analýzy existujících aplikací, přes specifikaci požadavků potencionálních uživatelů a návrhů prototypů rozhraní či samotnou implementaci až po testování. Popisuje výběr technologie pro implementaci aplikace. Výsledkem práce je elegantní, rychlá a intuitivní aplikace.

Klíčová slova

Windows Phone, C#, Entity Framework, LINQ, mobilní aplikace, mobilní platforma, mobilní zařízení, Windows Store, WPF, UX, Uživatelské rozhraní, GUI, prototypy, Mockup, návrhové vzory, MVC, Observer, etapy vývoje, životospráva, zadávání jídel, výběr jídel, iterativní vývoj

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
17. června 2014
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
KRATOCHVÍLOVÁ, Marie. Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel. Brno, 2014. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2014-06-17. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16662/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT16662,
  author = "Marie Kratochv\'{i}lov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Studie u\v{z}ivatelsk\'{e}ho rozhran\'{i} pro zad\'{a}v\'{a}n\'{i} j\'{i}del",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2014,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/16662/"
}
Nahoru