Detail práce

Software pro tvorbu rozvrhů

Diplomová práce Student: Bureš Jan Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Název anglicky
Software for Design of Timetables
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této diplomové práce je navrhnout software pro střední a základní školy, který bude sloužit k vytváření náhradních rozvrhů při zastupování pedagogických pracovníků. V současnosti sice existují podobně zaměřené programy, ale přesto je většina škol nevyužívá. Tyto programy obsahuji mnoho nedostatků, které jsou v této práci taktéž popsány. Tvorba náhradního rozvrhů je poměrně náročná a člověk samotný musí hlídat mnoho podmínek. Kontrola všech podmínek by měla být hlavní výhodou programu. Návrh a tvorba programu je založena na požadavcích zaměstnanců škol, kteří v současnosti vytváří náhradní rozvrhy ručně. Velký důraz je kladen na přívětivost uživatelského rozhraní a jeho jednoduché osvojení.

Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, škola, náhradní rozvrhy, zastupování pedagogických pracovníků, teorie grafů

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Počítačová grafika a multimédia
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
23. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C

Otázky u obhajoby
 1. Z technické zprávy je zřejmé že využíváte databázi ze software SAS. Není ale zřejmé zda byl návrh databáze rozšířen. Pokud byl datový model rozšířen, tak vysvětlete jak.
Komise
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), předseda
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (UM OADM FSI VUT), člen
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
BUREŠ, Jan. Software pro tvorbu rozvrhů. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-23. Vedoucí práce Zemčík Pavel. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17490/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT17490,
  author = "Jan Bure\v{s}",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Software pro tvorbu rozvrh\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17490/"
}
Nahoru