Detail práce

Třicetidenní výzva

Bakalářská práce Student: Přibylová Kateřina Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
30-day Challenge
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou chorobného odkládání věcí na později a analyzuje podobná existující řešení na trhu. Hlavní důraz při tvorbě samotné aplikace byl kladen na uživatelskou přívětivost, intuitivnost ovládání a responzivitu. Problém udržení aktivity a motivace uživatelů řeší aplikace použitím gamifikačních a socializačních prvků. Výsledná aplikace je implementována za použití moderních webových technologií. Závěr této práce je věnován procesu testování a budoucnosti aplikace.

Klíčová slova

Webové technologie, PHP, Nette, Twitter Bootstrap, Doctrine, ORM, Gamifikace, Uživatelské rozhraní, Prokrastinace, Dosažení cilů, Responzivní design

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
18. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby

* Jak jste (byste) testovala dopad gamifikace na chování uživatelů vaší služby?

Komise
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
PŘIBYLOVÁ, Kateřina. Třicetidenní výzva. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-18. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17667/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT17667,
  author = "Kate\v{r}ina P\v{r}ibylov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "T\v{r}icetidenn\'{i} v\'{y}zva",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17667/"
}
Nahoru