Detail práce

Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní

Diplomová práce Student: Pilát Peter Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Reinforcing UX Principles in Existing User Interfaces
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou vybraných, již existujících uživatelských rozhraní pro ovládání síťového tisku a jejich koncových uživatelů. Na zmíněná rozhraní jsou pak opakovaně aplikovány vybrané metody prototypování a uživatelského testování. Vyhodnocení daných metod uzavírá práci spolu s doporučením zavedení procesů pro budoucí vývoj uživatelských rozhraní ve firmě Y Soft.

Klíčová slova

user experience, UX, uživatelské rozhraní, UI, uživatelský výzkum, persony, uživatelské testování, UX metriky, prototyp, použitelnost, evangelizace UX, Y Soft

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Bioinformatika a biocomputing
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
24. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby
 1. Jak jsou ovlivněny výsledky při "guerrila" testování, provádí-li se v jiném prostředí než bude finální produkt používán? Je nutné je eliminovat? Případně jak?
Komise
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Šaloun Petr, doc. RNDr., Ph.D. (VŠB-TUO), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
PILÁT, Peter. Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-24. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17881/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT17881,
  author = "Peter Pil\'{a}t",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Pos\'{i}len\'{i} princip\r{u} UX do existuj\'{i}c\'{i}ch u\v{z}ivatelsk\'{y}ch rozhran\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17881/"
}
Nahoru