Detail práce

Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení

Bakalářská práce Student: Mička Vojtěch Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Web Tool for Testing Based on Q-Sorting
Jazyk práce
český
Abstrakt

Práce pojednává o návrhu uživatelského rozhraní pro online provedení metody q-řazení. Stěžejním cílem je navrhnout takové rozhraní, které bude co nejvěrněji kopírovat řazení s fyzicky uchopitelnými objekty a vyřešit problém zobrazení velkého množství samostatně stojících prvků na obecně omezené ploše zobrazovacího zařízení. V textu práce je popsán proces návrhu a vývoje uživatelského rozhraní aplikace q-řazení a provedení experimentu potvrzujícího kvalitu navrženého řešení. Výsledkem této bakalářské práce je aplikace umožňující online provedení q-řazení spolu s textem práce, pojednávajícím o postupech použitých při její implementaci.

Klíčová slova

Grafické uživatelské rozhraní, návrh uživatelského rozhraní, q-řazení, q-řazení online, qmetodologie, studium subjektivního hodnocení

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
16. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby

V práci píšete, že naprostá většina uživatelů dokáže správně vyhotovit q-řazení v čase rychlejším než s fyzicky uchopitelnými kartičkami. Máte toto tvrzení nějak podložené?

Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
MIČKA, Vojtěch. Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18299/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18299,
  author = "Vojt\v{e}ch Mi\v{c}ka",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Webov\'{y} n\'{a}stroj pro testov\'{a}n\'{i} pomoc\'{i} Q-\v{r}azen\'{i}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18299/"
}
Nahoru