Detail práce

Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory

Bakalářská práce Student: Ryndová Markéta Akademický rok: 2015/2016 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
User Interface of Calendar for Seniors
Jazyk práce
český
Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní kalendáře pro seniory vytvořeného pomocí webových technologií. Hlavní částí této bakalářské práce bylo zjištění potřeb uživatele a vytvoření vhodného návrhu pro obě role uživatelů - pacienta a ošetřovatele. Dalším stěžejním bodem byla spolupráce s testovacími subjekty.

Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, uživatelská zkušenost, design orientovaný na uživatele, testování uživatelského rozhraní, aplikace pro seniory, kalendář, medikace.

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
16. června 2016
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Lze v aplikaci nastavit, jak dlouho před samotnou událostí se má zobrazit připomínka?
 2. Z E-R diagramu vyplývá, že jeden ošetřoval má na starosti vždy právě jednoho seniora. Nebylo by vhodnější uvažovat možnost, že se jeden ošetřovatel stará o více seniorů zároveň?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
RYNDOVÁ, Markéta. Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory. Brno, 2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18753/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT18753,
  author = "Mark\'{e}ta Ryndov\'{a}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "U\v{z}ivatelsk\'{e} rozhran\'{i} kalend\'{a}\v{r}e pro seniory",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2016,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18753/"
}
Nahoru