Ochrana osobních údajů studentů

Informace o osobních údajích, které jsou zpracovávány o studentech

Správce údajů zpracovává pro účely příjímacího řízení následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti:

 1. Jméno (popřípadě další jména) a příjmení, rodné příjmení, tituly
 2. Rodné číslo
 3. Místo narození
 4. Rodinný stav
 5. Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky
 6. Adresa bydliště mimo území České republiky, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
 7. U cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství
 8. E-mailová adresa
 9. Číslo mobilního telefonu
 10. Fotografie za účelem vydání průkazu studenta
 11. Číslo průkazu studenta
 12. Osobní číslo VUT
 13. Číslo bankovního účtu, pokud jej student sdělí za účelem výplaty stipendia.

Pro účely vedení matriky studentů jsou podle zákona o vysokých školách zpracovávány dále tyto údaje:

 1. informace o zápisu do studia,
 2. o předchozím vzdělání,
 3. o studijním programu a formě studia,
 4. o zápisu do vyššího ročníku nebo dalšího bloku,
 5. o složené státní zkoušce a uděleném akademickém titulu,
 6. o přerušení studia,
 7. o ukončení studia,
 8. o čísle vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, byl-li vydán.

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Informace o studentech v matrice studentů jsou podle zákona o vysokých školách archiváliemi, proto budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány trvale. Informace o čísle bankovního účtu studenta budou zpracovávány maximálně po dobu 10 let od poslední platby VUT v Brně na tento účet.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je zejména zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (§ 57 a § 88 a další ustanovení zákona). Správce údajů má dále oprávněný zájem na jednoznačné interní identifikaci osob (studentů a zaměstnanců) v rámci VUT (osobní číslo VUT v Brně a číslo průkazu studenta) v případech, kdy podle zákona nelze využít jiný identifikátor.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou podle ustanovení §87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách předávány příjemci, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na adrese Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

V případě, že student požádá o vydání průkazu ISIC, zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, fotografie, platnost, číslo licence, název školy firma GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 1, Letenská 118/1, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 za podmínek uvedených na http://www.isic.cz/o-nas/pravni-dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Osobní údaje studentů mohou být v případech stanovených zvláštními zákony předány i dalším orgánům veřejné moci, např. obcím nebo městům za účelem identifikace poplatníků povinných platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zpět na fakultu

Nahoru