Aktualita

Kategorie: novinka

Dne: 27. září 2022

Organizační pokyny pro přípravu a průběh doplňovacích voleb zástupců FIT VUT do Akademického senátu VUT pro období 2021- 2024

Akademický senát VUT (AS VUT) vyhlásil na svém zasedání dne 13. září 2022 doplňovací volby do AS VUT ve volebním obvodu studentů na Fakultě informačních technologií VUT. Akademický senát FIT VUT (AS FIT) na svém zasedání dne 27. září 2022 schválil tyto organizační pokyny pro přípravu a průběh doplňovacích voleb. AS VUT se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů volených příslušnou částí akademické obce VUT z jejích řad (čl. 35 Statutu VUT). Akademická obec každé fakulty je zastoupena dvěma akademickými pracovníky a jedním studentem. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Volby do AS VUT se řídí podle Zákona 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu VUT a Volebního řádu AS VUT. 

Volební obvody 

Podle čl. 8 odst. 1 Volebního řádu AS VUT se na fakultě zřizují dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti. Pro zařazení člena akademické obce, který je současně akademickým pracovníkem a studentem, nebo je pracovně zařazen na více součástech VUT, nebo studuje současně na více součástech VUT, se postupuje podle čl. 8 odst. 2 až 5 Volebního řádu AS VUT. Tyto případy posuzuje Volební komise VUT. Volby proběhnou pouze v obvodu studentů. 

Sestavení kandidátních listin 

Volební komise FIT připraví kandidátní listinu pro volební obvod studentů. Kandidovat může kterýkoliv člen akademické obce FIT, který je studentem a nebrání mu překážka neslučitelnosti funkcí stanovená Statutem VUT nebo zákonem o vysokých školách. Návrh kandidáta může podat každý člen akademické obce FIT, který je příslušný volebnímu obvodu, za který je kandidát navrhován. Na kandidátní listinu budou zařazeni všichni navržení, kteří souhlasí s kandidaturou. Návrhy kandidátů na členy AS VUT lze podat do 24. října 2022 na sekretariát děkana FIT. Kandidátní listina bude zveřejněna 26. října 2022 a bude dostupná na webové stránce AS FIT. 


Návrh na kandidáta musí obsahovat: 
  • volební obvod, za který je kandidát navrhován (studenti), 
  • jméno, příjmení a tituly kandidáta, 
  • školní adresu elektronické pošty kandidáta, 
  • ročník a typ studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský), 
  • vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí, 
  • datum a podpis kandidáta, 
  • jméno, příjmení, tituly, školní adresu elektronické pošty, datum a podpis navrhovatele. 
Průběh voleb 

Doplňovací volby do AS VUT proběhnou elektronicky prostřednictvím modulu Volby v Intraportálu informačního systému VUT dne 3. listopadu 2022 od 0:00 do 23:59 hod. 
Volby probíhají pouze ve volebním obvodu studentů. Každý volič ve volebním obvodu studentů může zvolit jednoho zástupce. Volí se prostřednictvím webového formuláře, který představuje hlasovací lístek pro tyto volby, zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta a odesláním tohoto formuláře. Pokud bude odevzdán volební lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, nebo který nebude mít zaškrtnutého žádného kandidáta, bude volební lístek zpracován jako neplatný. Volební lístek lze vyplnit pouze jednou.
Příslušné volební lístky jsou dostupné na následující adrese https://www.vut.cz/intra/volby 
Členem AS VUT se stává první kandidát z volebního obvodu studentů podle pořadí uvedeném v protokolu o volbách. Ostatní kandidáti, kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných poslednímu zvolenému kandidátovi, se stávají náhradníky v pořadí uvedeném v protokolu o volbách. 


Volební komise FIT 

AS FIT jmenoval, podle čl. 9 odst. 3 Volebního řádu AS VUT, volební komisi FIT ve složení:

  • doc. Dušan Kolář, předseda komise a zástupce ve volební komisi VUT, 
  • doc. Onřej Ryšavý a 
  • Bc. David Sedlák (xsedla1d). 
Volební komise FIT se řídí Volebním řádem AS VUT a těmito organizačními pokyny. Po ukončení voleb na FIT vyhodnotí Volební komise FIT výsledky, sestaví seznam zvolených zástupců a jejich náhradníků a předá protokol o volbách Volební komisi FIT prostřednictvím kanceláře AS VUT. 

Sdílet článek

Nahoru