Zpráva z FIT

Dne: 5. dubna 2024

Na Fakultě informačních technologií se konala slavnostní inaugurace docenta Petra Hanáčka děkanem FIT VUT

[img]

Dne 4. dubna 2024 inauguroval rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček do funkce děkana Fakulty informačních technologií doc. Dr. Ing. Petra Hanáčka. Děkan FIT VUT následně jmenoval pro nadcházející čtyřleté období proděkany. 

Řetěz, jako symbol jejich akademického úřadu a pravomocí s ním spojených, převzali:
  •   proděkan pro tvůrčí činnost a zahraničí prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c.,
  •   proděkan pro efektivitu a akademické záležitosti Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.,
  •   proděkan pro marketing a vnější vztahy doc. Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.,
  •   proděkan pro bakalářské studium doc. Ing. Radek Burget, Ph.D., 
  •   proděkan pro magisterské studium doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA., 
  •   proděkan pro informační podporu Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.

Ceremoniálem provedl docent Zbořil, který po uvítání předal slovo rektorovi VUT. Ten ve svém projevu vyzdvihl důležitost IT v současném světě a význam výzkumu s důrazem na jeho společenskou odpovědnost. "Výzkum na naší fakultě a jeho výsledky patří k těm s vysokým stupněm společenské relevance a nacházejí praktické uplatnění v mnoha nejen průmyslových oblastech. Právě na této fakultě se urodily naše nejúspěšnější spin-off a start-up podniky a tento potenciál v oblasti transferu znalostí budeme i nadále podporovat a rozvíjet," uvedl rektor Ladislav Janíček. Poděkoval bývalému děkanovi Pavlu Zemčíkovi za vedení fakulty po dobu osmi let, ocenil osobní i profesní kvality nově jmenovaného děkana Petra Hanáčka a popřál mu mnoho sil pro nadcházející mandát plný výzev. "Jsem přesvědčen, že u něj je a bude fakulta v dobrých rukou," uvedl závěrem rektor. 

[img]

Rektor VUT Ladislav Janíček inauguroval docenta Petra Hanáčka do funkce děkana 

Docent Hanáček je čtvrtým děkanem Fakulty informačních technologií VUT. Jeho cílem je přispět k rozvoji fakulty jako významného a uznávaného vzdělávacího a výzkumného centra, které je otevřené spolupráci s ostatními fakultami, domácími i zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi, firmami a veřejnou sférou. 

"V následujících letech se zaměříme na několik klíčových oblastí. V oblasti vzdělávání budeme pokračovat ve vývoji našich studijních programů tak, aby byly kvalitní a konkurenceschopné a abychom zajistili, že naši absolventi budou vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěch v rychle se měnícím světě IT. V oblasti výzkumu posílíme naše výzkumné kapacity s cílem stát se jedním z lídrů v oblasti inovací. Budeme podporovat interdisciplinární projekty a spolupráci s průmyslem, abychom zajistili, že náš výzkum bude mít reálný dopad na společnost. Chceme podporovat spolupráci s ostatními fakultami VUT, abychom využili synergického efektu. Rozšíříme také naše partnerství s vedoucími technologickými společnostmi v regionu a akademickými institucemi ve světě," nastínil výhledy FIT její děkan. Ve svém inauguračním projevu vyjádřil i důležitost budování takového pracovního prostředí, které bude podporovat rovné příležitosti, kde každý má možnost dosáhnout svého potenciálu, a poděkoval svým předchůdcům, bývalým děkanům FIT: profesoru Hruškovi, docentu Zendulkovi a profesoru Zemčíkovi.

[img]

Představitelé fakult a vedení VUT

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili představitelé všech fakult a vedení VUT v Brně, zástupci městské části Brno-Královo Pole, významné osobnosti společenského a kulturního života, představitelé fakult českých a slovenských vysokých škol, členové vědeckých rad a akademických senátů i zástupci podnikatelské sféry a kolegové a studující z FIT. 

foto: Václav Koníček

Vložil: Horná Petra, Mgr.

Poslední změna: 2024-04-05T17:51:44

Zpět na zprávy z FIT

Nahoru